Skip to content Skip to footer

Kërkesë për ofertë për sherbime për organizimin e trajnimeve (Afati: 5 gusht 2019)

KËRKESË PËR OFERTË

Për pjesëmarrje në procedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “ Organizimi i trajnimeve- pushim kafeje, refreshment, dreka, salla trajnimesh dhe shërbimi katering” për organizatën jo-qeveritare “Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim” në kuadër të projektit me nr. Kontrate  HED/ADM/GRC/2019/0019

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur me vulë me emërtimin “ Organizimi i trajnimeve- pushim kafeje, refreshment, dreka, salla trajnimesh dhe shërbimi katering” pranë zyrës të organizatës sonë deri më datë 5 gusht 2019, ora 16:00.

IDM- Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim është një organizatë jofitimprurëse ofron ekspertizë, analizë politikash, kërkim shkencor të aplikuar, dhe ndërtim kapacitetesh për aktorët kryesorë socialë për nxitjen e reformave dhe angazhimin në proceset e politikave të bazuara në evidenca.

Misioni i IDM-se është avancimi i kapaciteteve shoqërore, gjenerimi dhe ndarja e njohurive, aftësive dhe ekspertizës për një politikë-bërje gjithëpërfshirëse dhe alternativa të bazuara në evidenca në funksion të fuqizimit të demokracisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Adresa e dorëzimit të ofertës:

IDM, Rr. Shenasi Dishnica, Nd.35, H.1, 1017, Tiranë – www.idmalbania.org

Përshkrimi i shërbimit që kërkohet:

IDM është e interesuar për të kontraktuar një subjekt me veprimtari kancelarie dhe përgatitje materialesh trajnimi.

Të gjitha subjektet e interesuara që përmbushin kriteret dhe kushtet janë të ftuara të dorëzojnë propozimin e tyre me zarf të mbyllur.

 1. Të jenë të regjistruara pranë QKB
 2. Të kenë plotësuar të gjithë detyrimet ligjore tatimore.
 3. Vendndodhja: Kamëz

Oferta duhet të dorëzohet me sistemin me “zarf”.

Në zarf duhet të vendosni të gjithë dokumentacionin e listuar si më poshtë:

 1. Ekstraktit mbi historikun e subjektit të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit.
 2. ANEKS 1 Specifikimet Teknike e shërbimit të kërkuar.
 3. Propozimi financiar i ofertuesit (ANEKSI 2) duhet të jetë në Lekë shqiptarë, duhet të përfshijë çmimet për shërbimin e listuar.
 4. Në çmimet e mësipërme duhet të përfshihen të gjitha kostot e tjera që lidhen me ofrimin e Shërbimeve.
  buy aurogra online buy aurogra online generic

 5. Çmimi për njësi në propozimin financiar duhet të specifikojë që TVSH-ja është e përfshirë.
  buy diflucan online buy diflucan online generic

 6. Çmimet e propozuara duhet të jenë të vlefshme për gjithë periudhën e kohëzgjatjes se kontratës.
 7. IDM Kodi i Etikës ANEKS 3 (të firmosur dhe të vulosur).

Propozimi financiar:

Zarf duhet të ketë mbishkrimin “Organizimi i trajnimeve- pushim kafeje, refreshment, dreka, salla trajnimesh dhe shërbimi katering”

Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumenteve të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Për çdo pyetje ose sqarim mund të na shkruani në e-mail: [email protected]

Çdo përgjigje e  pyetjeve që do bëhet nga subjektet që marrin pjesë në tender, do t’ju njoftohet të gjitha subjekteve pjesëmarrëse në tender.

Vlerësimi ofertave zhvillohet me sistemin PASS-FAIL.

Të gjithë ofertuesit do të vlerësohen nëse specifikimet janë përmbushur. Tabela e mëposhtme do të përdoren për specifikimet teknike. Vetëm ato oferta që kalojnë vlerësimin teknik do të vlerësohen për çmimet e tyre.

buy silvitra online buy silvitra online generic

Çmimi më i ulët në raport me specifikimet teknike do të jenë kriteret vendimtare për fituesin.

TABELA E VLERESIMIT TEKNIK TE OFERTAVE

Ofruesi Specifikimet Dokumentacioni Ofrohet Pass Fail
Ofruesi #1
Ofruesi #2

1 – Dobët

2 – Pranueshëm

3 – Shumë Mirë

Shembull: Tabela 1

KUSHTET E KONTRATËS

 1. Afati i kontratës: Nga data e Nënshkrimit të kontratës deri në Qershor 2020.
 2. Në se nuk plotësohen të gjitha kriteret, kandidati nuk kualifikohet dhe do të vazhdohet me kandidatin tjetër të renditur.
 3. Pagesa 100% do të kryhet pas pranimit të faturës tatimore për shërbimin e kërkuar sipas planit të punës, nëpërmjet transfertës Bankare në numrin e llogarisë të subjektit ofrues ose cash.
 4. Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit të kontaktit
 5. Subjekti duhet të garantojë shërbim cilësor.

 

SPECIFIKIMET TEKNIKE TE KERKUARA

 

Përshkrimi i aktiviteteve/ shërbimeve të nevojshme Njësia  Sasia Cmimi
1.Themelimi i grupit të punës
1.1 Pushim Kafeje për pjesëmarrësit (2 takime*30 pjesëmarrës/takim) për pjesëmarrës 30
1.3 Materiale dhe kosto për refreshment për organizimin e gjashtë takimeve periodike pasuese të grupit të punës përgjatë implementimit të projektit. për takim 5
2.Zhvillimi i planit të punës së SHQK
2.1 Pushim kafeje dhe drekë për pjesëmarrësit (1workshop*20 pjesëmarrës) për pjesëmarrës 20
2.3 Qera salle për eventin e dëgjesës publike njësi 1
2.4 Pushim kafeje dhe drekë për pjesëmarrësit për pjesëmarrës 60
3. Organizimi i workshop-eve tematike (mbi menaxhimin e konfliktit)
3.1 Qera salle për workshop-in mbi menaxhimin e konfliktit njësi 3
3.2 Pushim kafeje për pjesëmarrësit (3 ditë*78 pjesëmarrës) për pjesëmarrës 234
4. Organizimi i workshop-it tematik mbi Njohurite e Medias  
4.1 Fast food për nxënësit (1 ditë* 467 pjesëmarrës) për pjesëmarrës 467
5. Lançimi i një fushate sensibilizuese rinore mbi PEDH në gjimnazin Ibrahim Rugova  
5.2 Kostoja për refreshments në kuadër të sesionit informues mbi radikalizmin që çon drejt ekstremizmit të dhunshëm për pjesëmarrës 456
6.Tre takime konsultuese periodike të zhvilluara për nxënësit në gjimnazin Ibrahim Rugova bazuar në zhvillimin e karrierës me fokus special drejt edukimit profesional
6.1 Refreshment për tre takimet për pjesëmarrës 3
7. Dy takime profesionale për nxënëset nga grupet e margjinalizuara dhe të disavantazhuara
7.1 Qera salle për dy trajnime njësi 2
7.2 Pushim Kafeje dhe drekë për pjesëmarrësit (2 trajnime*40 pjesëmarrës) për pjesëmarrës 80
8. Organizimi i “Kamza code week 2019” drejtuar nga nxënës në shoqërinë e nxënësve nga 5 gjimnaze të Kamzës 
8.1 Refreshments Për ditë 5
9. Promovimi për themelimin e një klubi rinor mbi demokracinë me nxënësit dhe një klubi për fuqizimin e femrave me vajzat e gjimnazit Ibrahim Rugova    
9.1 Refreshments( 4 akte*2 grupe/për çdo akt) për aktivitet 8
10. Prindër, mësues dhe nxënës të SHQK Ibrahim Rugova mbajnë dy takime të përbashkëta me gjimnazet e tjera të Kamzës  
10.1 Refreshments dhe materiale për dy takime për takim 2
11. Përcaktimi i prioriteteve së qeverisë lokale në Kamëz nga pjesëtarët e klubeve të demokracisë dhe fuqizimit të femrave
11.1 Refreshments (A3.2) për takim 6

 

MIRËPRESIM OFERTËN TUAJ!