Skip to content Skip to footer

Interceptimi i Komunikimeve në Shqipëri: Kuadri ligjor dhe Praktika

Ky studim analizon legjislacionin për përgjimet, ligjet organike të institucioneve që kanë të drejtë për përgjim si dhe mënyrën e realizimit të kontrollit të brendshëm, nga ekzekutivi, nga legjislativi dhe nga institucionet e pavarura.

buy vilitra online buy vilitra online no prescription

Së fundi, studimi sjell për krahasim dy modele europiane dhe disa rekomandime.

buy caverta online buy caverta online no prescription

Shqip  Anglisht