Skip to content Skip to footer

Hartimi i Strategjisë Kombëtare Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore (SKNDQV) (2015 – 2020)

 

Ky dokument u përgatit në kuadër të projektit “Monitorimi dhe Vlerësimi i Procesit të Decentralizimit në Shqipëri” financuar nga Ambasada e Zvicrës në Shqipëri.

Ky raport fokusohet në monitorimin e hartimit të Strategjisë Kombëtare Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore (SKNDQV) (2015 – 2020). Ai mbështetet në analizat e ekspertëve si dhe perceptimet e aktorëve në nivelin qendror dhe vendor.
Gjetjet janë grupuar në tre seksione: (a) procesi i hartimit të strategjisë; (b)analiza e strategjisë; dhe (c) perceptimet e aktorëve qendrorë dhe vendorë.

Më poshtë mund të gjeni raportin në gjuhën angleze dhe shqip.

Download