Skip to content Skip to footer

Grupi nismëtar për themelimin e Rrjetit Kombëtar Rural në Shqipëri

Grupi nismëtar për themelimin e Rrjetit Kombëtar Rural në Shqipëri

14 organizata të shoqërisë civile që veprojnë në Shqipëri përmes një qasje me pjesëmarrje nga poshtë-lart në fushën e zhvillimit rural realizuan takimin e dytë si grupi nismëtar për krijimin e Rrjetit Kombëtar Rural në Shqipëri. Objektivi kryesor i takimit ishte miratimi i ‘roadmap’ për krijimin e rrjetit dhe dakordimi i objektivave specifike të kësaj strukture.

Lutemi të gjeni bashkëlidhur deklaratën për shtyp në shqip dhe anglisht: Press Release_ National Rural Network

rural pic rural pic 2 rural 3