Skip to content Skip to footer

Fuqizimi i grave rurale shqiptare: perspektivat ekonomike dhe sociale

IDM and QAGJZH permes ketij dokumenti politikash ka per qellim advokimin per rol më të fuqishëm të grave rurale shqiptare.

buy doxycycline online buy doxycycline online generic

Nëpërmjet kësaj analize, ne jemi të siguruar publikun, organet vendimmarrëse dhe palët e tjera të interesuara , me rekomandime dhe alternativa pas një analizë të plotë të situatës konkrete ekonomike dhe sociale të grave shqiptare në zonat rurale .

buy zenegra online buy zenegra online generic

Nëpërmjet këtij dokumenti,pas një analizë të plotë të situatës konkrete ekonomike dhe sociale të grave shqiptare në zonat rurale,  i japim  rekomandime dhe alternativa publikut, organeve vendimmarrëse dhe palëve te tjera të interesuara.

buy fildena online buy fildena online generic

Download