Skip to content Skip to footer

Drejt nje bashkeveprimi te konsoliduar mes institucioneve te qeverisjes vendore dhe asaj qendrore

Ky studim është produkt i një pune një-vjeçare kërkimore e kryer nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi (IDRA) në kuadër të projektit të përbashkët “Monitorimi i bashkëveprimit ndërmjet qeverisë lokale dhe qendrore”, e cila u zbatua në gusht 2007 – korrik 2008 me mbështetjen e Fondacionit të Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (Soros). Ky publikim mund të gjendet në bibliotekën IDM.