Skip to content Skip to footer

Drejt De-Centralizimit? Një analizë e mjedisit mundësues për decentralizimin në Shqipëri

Ky dokument analizon prirjet e përgjithshme të mjedisit në të cilin po zhvillohet aktualisht decentralizimi politik, administrativ dhe financiar në Shqipëri.

Shkarko në Anglisht / Shqip