BESIMI SOCIAL DHE AUTORITETI INSTITUCIONAL NE DEMOKRACINE SHQIPTARE

Studimi që keni në dorë merret me marrëdhëniet midis besimit social, autoritetit të ligjit dhe shtetit ligjor. Autorët e tij mendojnë se institucionet që ne kemi arritur t’i ndërtojmë pasqyrojnë kapacitetin tonë për të ndërtuar një shoqëri funksionale dhe se ato nga ana e tyre, me realizimet dhe mosrealizimet e tyre, formësojnë nivelin tonë të besimit dhe të mosbesimit në to. Kësisoj, në studimin në fjalë do të trajtohet marrëdhënia midis kapitalit tonë social dhe besimit në institucionet e ligjit.

Anglisht  / Shqip