BESIMI SOCIAL DHE AUTORITETI INSTITUCIONAL NE DEMOKRACINE SHQIPTARE

Studimi që keni në dorë merret me marrëdhëniet midis besimit social, autoritetit të ligjit dhe shtetit ligjor. Autorët e tij mendojnë se institucionet që ne kemi arritur t’i ndërtojmë pasqyrojnë kapacitetin tonë për të ndërtuar një shoqëri funksionale dhe se ato nga ana e tyre, me realizimet dhe mosrealizimet e tyre, formësojnë nivelin tonë të besimit dhe të mosbesimit në to. Kësisoj, në studimin në fjalë do të trajtohet marrëdhënia midis kapitalit tonë social dhe besimit në institucionet e ligjit.

Anglisht  Shqip

[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2014/09/Besimi-social-dhe-autoriteti-institucional-në-demokracinë-shqiptare_2011.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]