sqen

Bencher – (Pa) Efektshmëria e Mekanizmave Vlerësues të KE-së

Bencher – (Pa) Efektshmëria e Mekanizmave Vlerësues të KE-së

Shkurt 2018 – Përmes kësaj analize do të shqyrtohet se sa efektive janë për Shqipërinë tetë mekanizmat vlerësuese të përzgjedhura duke vlerësuar nivelin e arritjes së objektivave dhe zgjidhjen e problemeve të synuara. Në këtë analizë evi- dentohen sfidat dhe evoluimi i mekanizmave vlerësuese nën këto dy kapituj gjatë periudhës 2009-2017, duke pasur parasysh se viti 2009 shënoi një fazë të re në marrëdhëniet dypalëshe mes BE-së dhe Shqipërisë, pas hyrjes në fuqi të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit. Kampioni i mekanizmave vlerësuese u përzgjodh që të ishte i njëjtë ose të ngjashme ndërmjet të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kjo analizë përbën përpjekjen e parë të rëndësishme për të vlerësuar në mënyrë kritike nivelin e arritur të objektivave dhe zgjidhjen e proble- meve të synuara nga ky mekanizëm vlerësues, në mënyrë që të vazhdohet më tej me procesin e anëtarësimit në BE.

Klikoni per te shkarkuar raportin ne anglisht – Country analysis ‘Bencher-(In)Effectiveness of EC Monitoring Mechanisms’ & shqip – Bencher - (Pa) Efektshmëria e Mekanizmave Vlerësues të KE-së