sqen

Procurements

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI

Thirrje për shprehje interesi për Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) që veprojnë në Bashkitë Skrapar, Polican, Fushearrez, Vlorë, Elbasan, dhe Durrës të interesuar për të marrë pjesë në programin për ndërtimin e kapaciteteve për “Shërbimet e integruara të kujdesit social, monitorimin e shpenzimeve dhe llogaridhënie për barazinë gjinore përmes raporteve të monitorimit”. 

Fusha e Programit të UN Women: Politikat e Përgjigjshme Gjinore, Planifikimi dhe Buxhetimi.

KONTEKSTI

Entiteti i Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave (UN Women) në Shqipëri po nis një procedurë përzgjedhjeje që targeton Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC), që punojnë në Republikën e Shqipërisë, në bashkitë Skrapar, Polican, Fushearrez, Vlorë, Elbasan, Durrës për të ngritur kapacitetet e tyre në përgatitjen e raporteve për Mbikëqyrjen e Buxhetit Gjinor për shërbimet e integruara të kujdesit social, monitorimin e shpenzimeve dhe llogaridhënia në 6 bashkitë e përmendura më lart, duke i prezantuar me praktikat më të suksesshme kombëtare dhe ndërkombëtare mbi Buxhetimin e Përgjigjshëm Gjinor (BPGJ).

UN Women, e mbështetur në vizionin e barazisë të parashikuar në Kartën e Kombeve të Bashkuara, punon për eliminimin e diskriminimit ndaj grave dhe vajzave; fuqizimin e grave; dhe arritjen e barazisë midis grave dhe burrave si partnerë dhe përfitues të zhvillimit, të drejtave të njeriut, veprimit humanitar, paqes dhe sigurisë. Duke vendosur të drejtat e grave në qendër të gjithë përpjekjeve të saj, UN Women udhëheq dhe koordinon përpjekjet e Kombeve të Bashkuara për të siguruar që angazhimet për barazinë gjinore dhe integrimin gjinor të përkthehen në veprim në të gjithë botën.

Qeveria Shqiptare (QSH) ka bërë përpjekje kombëtare dhe ndërkombëtare për avancimin e barazisë gjinore dhe fuqizimin e grave në shumë fusha të ndryshme të jetës. Disa konventa dhe platforma ndërkombëtare, përfshirë Konventën për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave dhe Platformën e Kombeve të Bashkuara për Veprim të Pekinit, demonstrojnë angazhimin e Shqipërisë për realizimin e të drejtave të grave dhe arritjen e barazisë gjinore.

Gjatë viteve të fundit, UN Women ka siguruar mbështetje për palët e interesuara kombëtare dhe lokale në forcimin e qeverisjes demokratike dhe avancimin e të drejtave të grave përmes iniciativave që synojnë integrimin e perspektives gjinore në planifikimin e politikave dhe buxhetimin. Buxhetimi i Përgjigjshëm Gjinor është identifikuar si një mjet i rëndësishëm për avancimin e barazisë gjinore në dokumentet kryesore kombëtare pas dokumenteve ekzistuese të politikave kombëtare shqiptare për përfshirjen sociale dhe barazinë gjinore. Në këtë kuadër, Shqipëria ka bërë hapa të rëndësishëm drejt institucionalizimit të buxhetimit të përgjigjshëm gjinor në nivelin qendror dhe lokal. Në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Përmirësimi i Ofrimit të Shërbimeve të Mbrojtjes Sociale në Bashki”, me ekspertizën teknike të UN Women, si dhe sipas përparësive të QSH të deklaruara në planet dhe strategjitë kombëtare dhe lokale, UN Women synon të mbështesë përpjekjet e qeverisë dhe qytetare në përdorimin e BPGJ si një mjet për të avancuar barazinë gjinore dhe për të siguruar që nevojat e grave përfshihen në politikat dhe buxhetet përkatëse.

Barazia gjinore është një parim thelbësor në Ligjin për Buxhetin Organik (2016) dhe në mbështetje të kësaj nisme, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka lëshuar disa udhëzime që udhëheqin zbatimin e BPGJ dhe vendosin kritere për procesin e raportimit. Për më tepër, BPGJ është përfshirë si një kërkesë ligjore për ciklin e Menaxhimit Financiar të Pushtetit vendor. Miratimi i ligjit nr. 68/2017 “Për Financat e Qeverisjes vendore”, hapi rrugën për përfshirjen efektive të BPGJ në të gjithë fazat e ciklit të menaxhimit financiar vendor (programimi, monitorimi dhe raportimi, vlerësimi dhe auditimi i buxhetit afatmesëm dhe vjetor) nga njësitë e qeverisjes vendore. Përfshirja e Buxhetimit të Përgjigjshëm Gjinor në Programin Buxhetor Afatmesëm, si dhe ndryshimet ligjore në fushën e Menaxhimit të Financave Publike në nivelin vendore, sigurojnë përgjegjësi dhe sfida më të mëdha për njësitë publike në menaxhimin efektiv të politikave të bazuara në gjini, duke i kushtuar burimeve buxhetore për t’i arritur ato. Organizatat e shoqërisë civile kanë një rol të rëndësishëm në mbështetjen e njësive publike në nivelin lokal dhe qytetarëve për të diskutuar mbi çështjet gjinore në komunitetet e tyre dhe për t’i dhënë përparësi aktiviteteve në përputhje me rrethanat. Qëllimi përfundimtar i GRB është që një vend të ketë dhe të zbatojë buxhete dhe programe që marrin parasysh nevojat e burrave dhe grave, vajzave dhe djemve.

Në Shqipëri, puna e UN Women ka mbështetur përfshirjen e zërave dhe nevojave të grave në proceset e hartimit të politikave dhe buxhetore qendrore dhe vendore. Në këtë kontekst, UN Women ka zhvilluar partneritete të gjera me institucionet e qeverisjes vendore dhe lokale dhe organizatat e shoqërisë civile dhe i ka mbështetur ato për të siguruar promovimin e barazisë gjinore dhe nevojat dhe përparësitë e grave në politikat dhe proceset buxhetore.

FOKUSI I THIRRJES 

UN Women i jep fokus të rëndësishëm mekanizmave për përgjegjshmërinë dhe monitorimin për ndjekjen e performancës të iniciativave për barazinë gjinore. Në Shqipëri, Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC), përfshirë grupet e grave, rrjetet dhe avokuesit e barazisë gjinore, nuka kanë kapacitet të mjaftueshëm për të monitoruar në mënyrë adekuate shpenzimet buxhetore përmes perspektives së ndikimit të tyre mbi gratë dhe burrat. Nga ana tjetër, OShC-të luajnë një rol të rëndësishëm në mbajtjen e qeverive qendrore dhe vendore të përgjegjshme ndaj angazhimeve për barazinë gjinore. Përpjekjet e tyre për dialog dhe avokim janë thelbësore për përfshirjen e çështjeve gjinore në politikat dhe planifikimin e programeve.

Në vitin 2018, UN Women në Shqipëri kanë mbështetur zbatimin e programit të parë të trajnimit mbi Raportimin e Mbikëqyrjes së Buxhetit Gjinor për OShC-të që punojnë në Republikën e Shqipërisë dhe zhvilluan njohuritë dhe aftësitë e tyre për të monitoruar ndikimin e politikave dhe shpenzimeve publike për gratë dhe burrat.

UN Women synon të replikojë programin me një fokus të veçantë në organizatat me bazë komunitare dhe OShC-të e grave që punojnë në Skrapar, Polican, Fushearrez, Vlorë, Elbasan, dhe Durrës, me një fokus të veçantë të punës dhe profilit në shërbimet e integruara të kujdesit social, monitorimin e shpenzimeve dhe llogaridhënien për barazinë gjinore.

Programi i trajnimit do të strukturohet në dy module dhe do të përfshijë një Trajnim 3-ditor mbi Buxhetimin e Përgjigjshëm Gjinor dhe Monitorimin e Buxhetit me fokus shërbimet e integruara të kujdesit social për gratë dhe vajzat dhe hartimin e raporteve për mbikëqyrjen e buxheteve gjinore. Qëllimi do të jetë angazhimi dhe mbështetja e 10 OShC-ve në përgatitjen e raporteve për mbikëqyrjen e buxhetit gjinor duke i prezantuar me përvojat e suksesshme të grupeve të mbikëqyrjes së buxhetit gjinor në vende të ndryshme.

Programi i trajnimit për OShC-të do të përshtatet bazuar në nevojat dhe kapacitetet e OShC-ve, të vlerësuara nga ekipi i UN Women në Shqipëri dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, përgjegjës për zhvillimin dhe shpërndarjen e programit të trajnimit. OShC-të e zgjedhura do të përfitojnë mentorim dhe mbështetje të dedikuar për 1) analizimin e buxheteve dhe zhvillimin e raporteve të mbikëqyrjes së buxhetit gjinor dhe 2) organizimin e takimeve për dialog për të prezantuar gjetjet e Raporteve të Mbikëqyrjes së Buxhetit Gjinor dhe avokimin për përdorimin në buxhetim dhe politikbërje. Vetëm OShC-të dhe organizatat me bazë komunitare që veprojnë në bashkitë e Skraparit, Poliçanit, Fushearrez, Vlorës, Elbasanit dhe Durrësit kanë të drejtë të aplikojnë.

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) do të sigurojë procedurat administrative dhe logjistike për organizimin e programit të trajnimit për OSHC-të mbi hartimin e Raporteve për mbikëqyrjen e buxhetit gjinor. Gjithashtu, IDM do të sigurojë mbështetje pas trajnimit për OSHC-të e trajnuara për të zhvilluar raporte të mbikëqyrjes së buxhetit gjinor dhe për të organizuar ngjarje dialogu për të prezantuar gjetjet e Raporteve të Mbikëqyrjes së Buxhetit Gjinor dhe për të avokuar për përdorimin e tyre në të ardhmen për buxhetimin dhe politikëbërjen e informuar gjinore.

Sesionet e trajnimit do të mbahen në gjuhën shqipe. Pjesëmarrësit e suksesshëm do të pajisen me certifikatë pjesëmarrje.

KRITERET PËR APLIKIM 

UN Women fton OSHC/OJF të regjistruara, që punojnë në Shqipëri në bashkitë Skrapar, Polican, Fushearrez, Vlorë, Elbasan dhe Durrës që kanë a) programe dhe / ose projekte që synojnë avancimin e barazisë gjinore dhe të drejtat e grave, promovimin e përfshirjes sociale dhe mbrojtjen e grave dhe vajzave, dhe avokojnë për përgjegjësi, transparencë, pjesëmarrje dhe përfshirje; (b) ndajnë vizionin dhe vlerat thelbësore të UN Women; (c) kanë programe / projekte në vazhdim të cilat janë financuar plotësisht ose pjesërisht nga burime të tjera; (d) janë të gatshëm të bashkëpunojnë me UN Women në Shqipëri dhe të kontribuojnë në forcimin e rolit dhe angazhimit të OSHC-ve, përfshirë rrjetet dhe organizatat e grave nga zonat më pak të zhvilluara në Shqipëri, për të ndikuar në politikat vendore dhe për të avokuar për politika sociale më transparente dhe me përfshirëse në aspektin gjinor gjatë procesit të bërjes së buxhetit; (e) alokojnë një deri në maksimum dy anëtarë të stafit nga organizatat e tyre që angazhohen të jenë të pranishëm gjatë gjithë procesit.

Kjo Thirrje për Shprehje të Interesit nuk është për nënkontraktim të shërbimeve, as për shërbime konsulence.

SI TË APLIKONI

Organizatave të interesuara u kërkohet të dërgojnë letrën e tyre të motivimit dhe Aneksin I të plotësuar përmes email, me temë “Thirrje për Shprehje Interesi për Programin e Ndërtimit të Kapaciteteve të OSHC-ve për shërbimet e integruara të kujdesit social, monitorimin e shpenzimeve dhe llogaridhënie për barazinë gjinore përmes raporteve të mbikëqyrjes” në adresën [email protected] deri ditën e mërkurë, 9 qershor 2021, ora 23:59.

Shprehjet e Interesit duhet të dorëzohen në Anglisht, duke përfshirë Aneksin I të plotësuar, së bashku me një letër motivimi, një kopje të regjistrimit të organizatës, dhe kopje të raportit vjetor dhe financiar më të fundit (nëse janë të disponueshme), të dërguara si dokumente përmes emailit. 

Mund të gjeni Aneksin I “Shprehje Interesi” këtu.

KËRKESË PËR OFERTË

KËRKESË PËR OFERTË

Tiranë, më 17/02/2021 – Hapje procedure tenderimi me objekt “Ofertë blerje Kompjutera dhe UPS” për Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim në kuadër të projektit “Zgjerimi i rrjetit të komuniteteve të qëndrueshme në Shqipëri nëpërmjet modelit “Shkolla Qendër Komunitare”

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) është organizatë jo fitimprurëse, që ofron ekspertizë, analizë politikash, kërkim shkencor të aplikuar dhe ngritje kapacitetesh për aktorët kryesorë socialë me qëllimin nxitjen e reformave dhe angazhimin në proceset e politikave të bazuara në fakte. Misioni i IDM është avancimi i kapaciteteve aktorëve shoqërorë, gjenerimi dhe ndarja e njohurive, aftësive dhe ekspertizës për një politikë-bërje gjithëpërfshirëse dhe të bazuar në fakte, në funksion të fuqizimit të demokracisë, rendit ligjor dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Në kuadër të projektit “Zgjerimi i rrjetit të komuniteteve të qëndrueshme në Shqipëri nëpërmjet modelit “Shkolla Qendër Komunitare”, IDM hap thirrjen për ofertë blerje kompjutera dhe UPS, sipas specifikave të mëposhtme.

Specifikimet teknike të pajisjeve:

 1. Kompjuter Desktop : Sasia 35 copë

Marka:                                  Të jetë markë e njohur dhe konkuruese në treg

Processor:                           minimumi Intel Core i5

RAM:                                     minimumi 8 GB DDR4

Hard Disk:                            HDD 500 GB rpm SATA

Optical Device:                 Slim SATA SuperMulti DVD writer

Operating System:           Windows 10

Ports:                                    Front: 2 USB 3.0, 1 headphone, 1 microphone

Back: 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 1 serial, 2 PS/2, 1 VGA, 1 DisplayPort,

1 audio line in, 1 audio line out, 1 RJ-45

Komunikimi:                       LAN Integrated

Aksesorët :                         US-layout tastierë dhe mouse

Monitor:                              FHD LED 1920x1080p, minimumi 19”

Garancia:                             minimumi 1 vit

 1. UPS: Sasia 35 copë

UPS specs:                           850 VA / 510 Watts, Line-Interactive;

Outlets:                                3x C13

Input:                                    130 – 285V

Output:                                230V, Tower, AVR

 

Subjektet e interesuara duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

 1. Të jenë të regjistruar pranë QKB.
 2. Të kenë plotësuar të gjithë detyrimet ligjore tatimore.
 3. Të ushtrojnë veprimtarinë e tyre brenda territorit të Shqipërisë

Oferta duhet të dorëzohet origjinale me zarf të mbyllur me vulën e kompanisë, me mbishkrimin “Ofertë blerje Kompjutera dhe UPS”, brenda datës 10.03.2021, ora 16:00, në adresën:

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), Rr. Shenasi Dishnica, Nd.35, H.1, 1017, Tiranë

 

Zarfi duhet të përmbajë të gjithë dokumentacionin e listuar si më poshtë:

 1. Ekstraktin mbi historikun e subjektit të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit
 2. Vërtetim që subjekti nuk ka detyrime tatimore
 3. Vërtetim që subjekti nuk është në proces gjyqësor
 4. Formularin e specifikimeve teknike të ofruar nga ana e ofertuesit (ANEKSI 1)
 5. Propozimin financiar të ofertuesit (ANEKSI 2)
 • Propozimi duhet të jetë i detajuar në monedhën ALL, duke përfshirë çmimet për çdo produkt të listuar.
 • Çmimi për njësi duhet të specifikojë që TVSH-ja është e përfshirë.
 • Çmimet e propozuara duhet të jenë të vlefshme për gjithë periudhën e kohëzgjatjes së kontratës/shërbimit.
 • Propozimi duhet të përmbajë të gjitha kostot e nevojshme që lidhen me ofrimin e shërbimeve.
 1. IDM – Kodi i Sjelljes, të firmosur dhe të vulosur nga ofertuesi (ANEKS 3).

Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumenteve të rreme e të pasakta, konsiderohen si kusht për skualifikim.

Per çdo pyetje ose sqarim të nevojshëm mund të shkruani në e-mail: [email protected]

Përgjigjet e pyetjeve të bëra nga subjektet që marrin pjesë në tender, do t’ju bëhen të ditura të gjitha subjekteve pjesëmarrëse në tender.

 

Vlerësimi i ofertave zhvillohet me sistemin PASS-FAIL.

Të gjithë ofertuesit do të vlerësohen nëse specifikimet e kërkuara janë përmbushur. Nëse nuk plotësohen të gjitha kriteret, kandidati nuk kualifikohet dhe vazhdohet vlerësimi me kandidatin tjetër të renditur.

Tabela e mëposhtme do të përdoret për specifikimet teknike. Vetëm ato oferta që kalojnë vlerësimin teknik, do të vlerësohen më pas për çmimet e tyre.

TABELA E VLERESIMIT TEKNIK TE OFERTAVE

Ofruesi

Specifikimet

Dokumentacioni

Oferta financiare

Pass

Fail

Ofruesi #1

 

 

 

 

 

Ofruesi #2

 

 

 

 

 

1 – Dobët                2 – Pranueshëm                  3 – Shumë Mirë

KUSHTET E LIDHJES SË KONTRATËS:

 

 1. Afati i kontratës: Nga data e nënshkrimit të kontratës deri në Mars 2022.
 2. Pas shitjes së produktit, kompania duhet të caktojë një person kontakti (me të dhënat e plota të tij), i cili do të jetë përgjegjës për mirëmbajtjen dhe mbështetjen deri në fund të periudhës së garancisë.
 3. Pagesa 100% do të kryhet pas pranimit të faturës tatimore për shërbimin e kërkuar sipas planit që do të paracaktohet me ofertuesin, nëpërmjet transfertës bankare në numrin e llogarisë së subjektit ofrues brenda 30 ditëve.
 4. Subjekti duhet të garantojë produkte cilësore.

Website Design Consultancy| Deadline 28 February 2021

Website Design Consultancy

Terms of Reference

The Institute for Democracy and Mediation (IDM), is one of Albania’s leading think-and-to-tanks contributing to reforms and development processes in five key areas: governance and public integrity; security sector reform; EU accession process; local governance and integrated development; and civic space.

The Institute was established in 1999 as a small non-governmental organisation, but since 2005 IDM has increasingly developed as a think tank organisation. For more information about the scope of our work, our mission and vision, and the governance of the organisation, see: https://idmalbania.org/about-idm/

In 2020, we started the implementation of a three-year communications strategy, which has an increased focus on our online branding and communication output. This strategy highlighted the need for a new website that better reflects IDM’s objectives, brand, and growth, and is at the same time more user-friendly. Our website www.idmalbania.org serves as our main platform for engagement with our audiences, not only to update them about the work we do, but also to publish our research and our blogs. It is expected that the new website will address the organisation’s general and programmatic needs.

SCOPE OF THE ASSIGNMENT

The service provider will be expected to develop an informative and dynamic website layout /structure capturing the latest, compatible and easily accessible to common devices browsers (i.e. desktops, Laptops, mobiles and other handheld devices). The service provider will also be expected to integrate the following features:

User Friendly CMS: We need to update the content and make simple adjustment without needing daily support from the web developer.

Search Function: The website should have an effective search function by news, type of publication, event, and topic with specific criteria.

Integrated calendar: The website should have a calendar that will display upcoming events. This area must be easily updatable by the designated users.

Social media application links: Ability to incorporate all our social media platforms (Facebook, Twitter, YouTube, etc.) with live update options.

Podcasts/Blogs: The website should have blog functionality for posting articles, news clippings, video and other content. These content elements should be featured on the homepage.

User Guide: Develop a user-guide for the website and the CMS, complete with the most common troubleshooting guidelines.

Staff training: Train IDM staff on how to manage content on the new website.

Content Transfer: Install the website on the hosting location, and transfer all archived content from the current website into the new website (images, text, embedded video, PDFs, HTML, photo albums, etc.)

Website Security: Security settings to be set at highest possible level SSL/TLS secure connection and greenbar enabled.

OUTPUTS/ DELIVERABLES

The following will be expected from the Consultant/Company:

 • A structural proposal (sitemap) and visual mock-up before proceeding on the actual re-designing of the website;
 • A mock-up of the redesigned website for any adjustments before commencement of the assignment;
 • Pre-test the website;
 • A user guide on the Content Management System; and
 • 6 months’ external support on website monitoring from the time of new website handover.

REPORTING ARRANGEMENTS

The consultant/company will report to the IDM responsible staff for the routine work during implementation and overall management of the assignment.

COMPETENCES AND QUALIFICATION

 • The consultant/company should have proven experience in website development and web based Content Management Systems with at least 3 years of progressive experience with web design.
 • Experience in developing websites for other non-profit organisations is an advantage.
 • Ability to deliver under tight deadlines.

TENDER REQUIREMENTS

 • A detailed resume and portfolio containing candidate or company’s qualifications and experiences with samples of previous work (e.g. web links to previous work).
 • A financial proposal to address the work. The lump fee which you propose for the consultancy should include the breakdown of all costs.
 • Proposed timeline of delivery (please keep in mind we are looking to deliver asap).
 • Email addresses and phone numbers of at least two accessible referees familiar with the candidate’s work.

DEADLINE FOR APPLICATIONS

Applicants should send their expression of interest to [email protected] Please indicate “IDM Website Design” in the email subject line. The closing date for receipt of applications is 28 February 2021.

Call for Expression of Interest – PACEP

Call for Expression of Interest

TERMS OF REFERENCE

Local Focal Points for the coordination of project activities in Albania             

BACKGROUND INFORMATION/OBJECTIVES

The Institute for Democracy and Mediation (IDM), in partnership with the Albanian Helsinki Committee (AHC), are implementing the project “Widening the Democratic Space in Albania through Citizens Engagement in Decision-Making”. It aims to create an enabling environment for substantial civic engagement in political and legislative processes in Albania as a means for citizens to demand for accountability and transparency from elected representatives (MPs) or mandated officials. This initiative is being implemented in the framework of the “Support to Parliament and Civic Education in Albania” (PACEP), a project of the Agency Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), implemented by the National Democratic Institute (NDI). Over the period July 15, 2020 – January 31, 2022, IDM and AHC in close coordination with PACEP implementers, will bring skills and tools to local stakeholders all over Albania to shape their involvement in and contribution to legislative processes.

Based on the above, in order to create the conditions on the ground for the successful implementation and increase the reach of the project activities nationwide, local focal points will be engaged in the regions.

Under the supervision and guidance of the Project Team, the local focal points will be engaged 5 working days per month throughout the duration of the project.

RESPONSIBILITIES

Specific responsibilities:

 • Identifies the local grass-root organizations or informal citizens’ groups to offer potential capacity building and technical support on their engagement with the Parliament;
 • Assists in coordinating and facilitating the project activities in the specific region, including capacity building trainings and workshops, awareness raising activities online and face to face;
 • Organises monthly meetings with the local stakeholders and the Local Civic Networks;
 • Monitors and reports to the project team on the Local Civic Networks activities;
 • Facilitates interaction among the Local Civic Networks members and logistical aspects of the implementation   of the LCNs Plan of Action. 

CORE COMPETENCIES

 1. Completed secondary education;
 2. Previous work experience in project implementation in a central or local governmental institutions;
 3. Effective interpersonal and communication skills and successful interaction with local stakeholders, regional/local authorities, experts and NGOs, informal interest groups, citizens.

DURATION OF CONTRACT

December 2020 – January 2022

Please submit your updated CV at [email protected],  by Friday 25 December 2020. 

 

Kërkesë për Ofertë (Afati: 5 gusht 2019)

Klikoni për të shkarkuar informacionin e nevojshëm për të paraqitur ofertën tuaj: 

KËRKESË PËR OFERTË I

Për pjesëmarrje në procedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “ Organizimi i trajnimeve- pushim kafeje, refreshment, dreka, salla trajnimesh dhe shërbimi katering” për organizatën jo-qeveritare “Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim” në kuadër të projektit me nr. Kontrate  HED/ADM/GRC/2019/0019  

KËRKESË PËR OFERTË II

Për pjesëmarrje në procedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “Blerje materialesh për trajnime” për organizatën jo-qeveritare “Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim” në kuadër të projektit me nr. Kontrate  HED/ADM/GRC/2019/0019

Afati për dorëzimin e ofertave: 5 gusht 2019, ora 16:00.

Kërkesë për ofertë për sherbime për organizimin e trajnimeve (Afati: 5 gusht 2019)

KËRKESË PËR OFERTË

Për pjesëmarrje në procedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “ Organizimi i trajnimeve- pushim kafeje, refreshment, dreka, salla trajnimesh dhe shërbimi katering” për organizatën jo-qeveritare “Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim” në kuadër të projektit me nr. Kontrate  HED/ADM/GRC/2019/0019

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur me vulë me emërtimin “ Organizimi i trajnimeve- pushim kafeje, refreshment, dreka, salla trajnimesh dhe shërbimi katering” pranë zyrës të organizatës sonë deri më datë 5 gusht 2019, ora 16:00.

IDM- Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim është një organizatë jofitimprurëse ofron ekspertizë, analizë politikash, kërkim shkencor të aplikuar, dhe ndërtim kapacitetesh për aktorët kryesorë socialë për nxitjen e reformave dhe angazhimin në proceset e politikave të bazuara në evidenca.

Misioni i IDM-se është avancimi i kapaciteteve shoqërore, gjenerimi dhe ndarja e njohurive, aftësive dhe ekspertizës për një politikë-bërje gjithëpërfshirëse dhe alternativa të bazuara në evidenca në funksion të fuqizimit të demokracisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Adresa e dorëzimit të ofertës:

IDM, Rr. Shenasi Dishnica, Nd.35, H.1, 1017, Tiranë – www.idmalbania.org

Përshkrimi i shërbimit që kërkohet:

IDM është e interesuar për të kontraktuar një subjekt me veprimtari kancelarie dhe përgatitje materialesh trajnimi.

Të gjitha subjektet e interesuara që përmbushin kriteret dhe kushtet janë të ftuara të dorëzojnë propozimin e tyre me zarf të mbyllur.

 1. Të jenë të regjistruara pranë QKB
 2. Të kenë plotësuar të gjithë detyrimet ligjore tatimore.
 3. Vendndodhja: Kamëz

Oferta duhet të dorëzohet me sistemin me “zarf”.

Në zarf duhet të vendosni të gjithë dokumentacionin e listuar si më poshtë:

 1. Ekstraktit mbi historikun e subjektit të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit.
 2. ANEKS 1 Specifikimet Teknike e shërbimit të kërkuar.
 3. Propozimi financiar i ofertuesit (ANEKSI 2) duhet të jetë në Lekë shqiptarë, duhet të përfshijë çmimet për shërbimin e listuar.
 4. Në çmimet e mësipërme duhet të përfshihen të gjitha kostot e tjera që lidhen me ofrimin e Shërbimeve.
 5. Çmimi për njësi në propozimin financiar duhet të specifikojë që TVSH-ja është e përfshirë.
 6. Çmimet e propozuara duhet të jenë të vlefshme për gjithë periudhën e kohëzgjatjes se kontratës.
 7. IDM Kodi i Etikës ANEKS 3 (të firmosur dhe të vulosur).

Propozimi financiar:

Zarf duhet të ketë mbishkrimin “Organizimi i trajnimeve- pushim kafeje, refreshment, dreka, salla trajnimesh dhe shërbimi katering”

Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumenteve të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Për çdo pyetje ose sqarim mund të na shkruani në e-mail: [email protected]

Çdo përgjigje e  pyetjeve që do bëhet nga subjektet që marrin pjesë në tender, do t’ju njoftohet të gjitha subjekteve pjesëmarrëse në tender.

Vlerësimi ofertave zhvillohet me sistemin PASS-FAIL.

Të gjithë ofertuesit do të vlerësohen nëse specifikimet janë përmbushur. Tabela e mëposhtme do të përdoren për specifikimet teknike. Vetëm ato oferta që kalojnë vlerësimin teknik do të vlerësohen për çmimet e tyre.

Çmimi më i ulët në raport me specifikimet teknike do të jenë kriteret vendimtare për fituesin.

TABELA E VLERESIMIT TEKNIK TE OFERTAVE

Ofruesi Specifikimet Dokumentacioni Ofrohet Pass Fail
Ofruesi #1
Ofruesi #2

1 – Dobët

2 – Pranueshëm

3 – Shumë Mirë

Shembull: Tabela 1

KUSHTET E KONTRATËS

 1. Afati i kontratës: Nga data e Nënshkrimit të kontratës deri në Qershor 2020.
 2. Në se nuk plotësohen të gjitha kriteret, kandidati nuk kualifikohet dhe do të vazhdohet me kandidatin tjetër të renditur.
 3. Pagesa 100% do të kryhet pas pranimit të faturës tatimore për shërbimin e kërkuar sipas planit të punës, nëpërmjet transfertës Bankare në numrin e llogarisë të subjektit ofrues ose cash.
 4. Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit të kontaktit
 5. Subjekti duhet të garantojë shërbim cilësor.

 

SPECIFIKIMET TEKNIKE TE KERKUARA

 

Përshkrimi i aktiviteteve/ shërbimeve të nevojshme Njësia  Sasia Cmimi
1.Themelimi i grupit të punës
1.1 Pushim Kafeje për pjesëmarrësit (2 takime*30 pjesëmarrës/takim) për pjesëmarrës 30
1.3 Materiale dhe kosto për refreshment për organizimin e gjashtë takimeve periodike pasuese të grupit të punës përgjatë implementimit të projektit. për takim 5
2.Zhvillimi i planit të punës së SHQK
2.1 Pushim kafeje dhe drekë për pjesëmarrësit (1workshop*20 pjesëmarrës) për pjesëmarrës 20
2.3 Qera salle për eventin e dëgjesës publike njësi 1
2.4 Pushim kafeje dhe drekë për pjesëmarrësit për pjesëmarrës 60
3. Organizimi i workshop-eve tematike (mbi menaxhimin e konfliktit)
3.1 Qera salle për workshop-in mbi menaxhimin e konfliktit njësi 3
3.2 Pushim kafeje për pjesëmarrësit (3 ditë*78 pjesëmarrës) për pjesëmarrës 234
4. Organizimi i workshop-it tematik mbi Njohurite e Medias  
4.1 Fast food për nxënësit (1 ditë* 467 pjesëmarrës) për pjesëmarrës 467
5. Lançimi i një fushate sensibilizuese rinore mbi PEDH në gjimnazin Ibrahim Rugova  
5.2 Kostoja për refreshments në kuadër të sesionit informues mbi radikalizmin që çon drejt ekstremizmit të dhunshëm për pjesëmarrës 456
6.Tre takime konsultuese periodike të zhvilluara për nxënësit në gjimnazin Ibrahim Rugova bazuar në zhvillimin e karrierës me fokus special drejt edukimit profesional
6.1 Refreshment për tre takimet për pjesëmarrës 3
7. Dy takime profesionale për nxënëset nga grupet e margjinalizuara dhe të disavantazhuara
7.1 Qera salle për dy trajnime njësi 2
7.2 Pushim Kafeje dhe drekë për pjesëmarrësit (2 trajnime*40 pjesëmarrës) për pjesëmarrës 80
8. Organizimi i “Kamza code week 2019” drejtuar nga nxënës në shoqërinë e nxënësve nga 5 gjimnaze të Kamzës 
8.1 Refreshments Për ditë 5
9. Promovimi për themelimin e një klubi rinor mbi demokracinë me nxënësit dhe një klubi për fuqizimin e femrave me vajzat e gjimnazit Ibrahim Rugova    
9.1 Refreshments( 4 akte*2 grupe/për çdo akt) për aktivitet 8
10. Prindër, mësues dhe nxënës të SHQK Ibrahim Rugova mbajnë dy takime të përbashkëta me gjimnazet e tjera të Kamzës  
10.1 Refreshments dhe materiale për dy takime për takim 2
11. Përcaktimi i prioriteteve së qeverisë lokale në Kamëz nga pjesëtarët e klubeve të demokracisë dhe fuqizimit të femrave
11.1 Refreshments (A3.2) për takim 6

 

MIRËPRESIM OFERTËN TUAJ!

Thirrje për Ekspert – Projekti CIVILISC [mbyllur]

Thirrje për Ekspert

për Vlerësimin dhe Monitorimin e Projektit “Instrumentet e shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit”  i financuar nga Bashkimi Evropian, implementohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në bashkëpunim me fondacionin Bullgar “Risk Monitor”.

Tiranë, 31 korrik 2018 – IDM kërkon të kontraktojë një Ekspert për Vlerësimin dhe Monitorimin e Projektit “Instrumentet e shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit’ financuar nga Bashkimi Evropian.

Eksperti do të kontribuojë me një raport dhe rekomandime bazuar në gjetjet e Vlerësimit dhe Monitorimit të procesit të zbatimit të projektit.

Raporti duhet të jetë një vlerësim i orientuar në bazë të përformancës dhe impaktit të siguruar nga IDM, si organizata kryesore dhe 25 organizata nën-grantuese, të përfshira në zbatimin e këtij projekti.

Eksperti do të rishikojë dokumentacionin e projektit (kontratën, raportet e ndërmjetme, të dhënat statistikore  dhe të do të shqyrtojë të gjitha aktivitetet e realizuara dhe botimet përkatëse). Bazuar në analizën e dokumentacionit, intervista, takime me të gjithë partnerët e përfshirë në zbatimin e projektit, eksperti do të bëjë vlerësimin dhe rekomandime për rritjen e qëndrueshmërisë së projektit dhe partneritetit.

Raporti i paraqitur nga eksperti duhet të përmbajë:

 • Përshkrim të Metodologjisë e vlerësimit
 • Termat e referencës
 • Rëndësinë e projektit dhe të strategjive të aplikuara
 • Të dhëna mbi efektivitetin në arritjen e objektivave
 • Të dhëna mbi vlerësimin e respektimit të rregullave të Vizibilitetit i projektit
 • Të dhëna mbi bashkëpunimin mes partnerëve dhe institucioneve
 • Të dhëna mbi treguesit sasiorë dhe cilësorë lidhur me realizmin e aktiviteteve
 • Të dhëna mbi eficencën e zbatimit të programit
 • Të dhëna mbi menaximi e projektit dhe strukturën operacionale
 • Të dhëna mbi ndarjen e informacionit dhe proceseve pjesëmarrëse në vendimmarrje
 • Impakti te qytetarët
 • Arritjet kryesore të projektit
 • Ndryshimi që ka sjellë tek grupi i synyar
 • Qëndrueshmëria
 • Konkluzione dhe Rekomandime

Vlerësimi dhe monitorimi i këtij projekti do të kryhet në përiudhën 1 tetor-15 nëntor 2018.

Për të aplikuar, dergoni ofertën dhe CV-në tuaj (deri në 5 000.00 EUR), përpara datës 10 shtator, ora 17.00, në adresën [email protected]