Skip to content Skip to footer

[Closed] Call for Applications – Small Grant Facility for Support for Civil Society Monitoring of PAR

CALL FOR APPLICATIONS – Small Grant Facility for Support for Civil Society Monitoring of PAR

WeBER is seeking proposals of CSOs for the implementation of the Small Grant Facility for Support for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform at Local Level.

WeBER – Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform Project is seeking proposals for the implementation of the Small Grant Facility for Support for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform at Local Level. The Call for proposals is in the total amount of 255.000 EUR intended to support 30 grants in the range between 5,000 and 10,000 EUR (8,500 EUR on average). Out of the 30 grants, up to 6 are envisioned in Serbia, up to 6 in Bosnia and Herzegovina, up to 5 in Albania, up to 5 in Macedonia, up to 4 in Kosovo, and up to 4 in Montenegro. The duration of the project proposal under this Call for proposals is between 6 and 12 months. WeBER is financed by the EU and co-financed by the Kingdom of the Netherlands. The complete Call for applicants and all relevant documents are available for download below (Albanian):

****

THIRRJE PËR APLIKIME – Instrumenti i granteve të vogla për Mbështetjen e Shoqërisë Civile për Monitorimin e Reformës në Administratën Publike (RAP)

WeBER fton OShC-të të aplikojnë me project-propozime për zbatimin e Instrumentit të granteve të vogla për Mbështetjen e Shoqërisë Civile për Monitorimin e Reformës në Administratën Publike (RAP) në nivel vendor.

WeBER – Projekti për krijimin e rrethanave lehtësuese për shtetet e Ballkanit Perëndimor per monitorimin e reformës së administratës publike nga organizatat e shoqërisë civile shpall thirrje për ndarje të granteve të vogla për monitorimin e reformës në administratën publike në nivel lokal nga organizatat e shoqërisë civile. Thirrja për propozime është në vlerë të përgjithshme prej 255,000 EUR dhe ka për qëllim për të mbështetur 30 grante në vlere prej 5,000 dhe 10,000 euro (8,500 euro mesatarisht), nga të cilat deri në 6 grante për OShC-të në Serbi, deri në 6 grante për OShC-të në Bosnjë dhe Hercegovinë, deri në 5 grante për OShC-të në Shqipëri , deri në 5 grante për OShC-të në Maqedoni, deri në 4 grante për OShC-të në Kosovë, dhe deri në 4 grante për OShC-të në Mal të Zi. Kohëzgjatja e projekt propozimeve sipas kësaj Thirrje për propozime është midis 6 muajve deri në maksimum 12 muaj.

Projekti WeBER është i financuar nga BE-ja dhe i bashkë-financuar nga Mbretëria e Holandës. Thirrja e plotë për aplikantët dhe të gjitha dokumentet relevante mund të aksesohen duke klikuar më poshtë: