Skip to content Skip to footer

Dokument Politikash | Standarde të paarritshme: Qeverisja dhe mbikëqyrja e prokurimeve në fushën e sigurisë në Shqipëri

Prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë në Shqipëri kanë qenë historikisht të parregulluara. Pavarësisht përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian, standartet evropiane për mbikëqyerjen parlamentare, verifikimin e operatorëve ekonomikë dhe llogaridhënien e autoriteteve kontraktore mbeten të paarritshme nga autoritetet shqiptare.

buy amoxicillin online buy amoxicillin online generic

Ky dokument politikash trajton problemet që rrjedhin prej boshllëqeve ligjore, mungesës së llogaridhënies institucionale dhe të bashkërendimit ndërinstitucional.

buy tadasiva online buy tadasiva online generic

Gjithashtu, rekomandon ndryshime ligjore dhe administrative të cilat mund ta bënin procesin e prokurimeve në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë më efikas dhe të sigurt.

buy vilitra online buy vilitra online generic

Kliko për ta shkarkuar Anglisht dhe Shqip.