Skip to content Skip to footer

Progresi në Evropianizimin e Sektorit të Sigurisë në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni

Progresi në Evropianizimin e Sektorit të Sigurisë në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni

Nëntor 2013 – Ky publikim dhe fushëveprimi i hulumtimit kanë për qëllim t‟i krahasojnë tri shtetet – Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë – dhe t‟i analizojnë gjendjet e tyre aktuale në rrugëtimin drejt anëtarësisë në BE. Të tri vendet janë fqinje të njëra-tjetrës dhe përbëjnë pjesën jugore të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Meqë BE promovon të njëjta reforma dhe kërkesa për të gjitha shtetet e mundshme anëtare, analizimi dhe krahasimi i tri rasteve të studimit është më i lehtë dhe më koherent. Hulumtuesve u janë dhënë udhëzime dhe u është siguruar metodologjia e njëjtë e cila është përpiluar nga udhëheqësi i projektit – Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS). Secili rast i studimit është me fokus në marrëdhëniet aktuale kontraktuese me BE-në me vëmendje të posaçme në: a) sundimin e ligjit, b) reformat policore, (c) menaxhimin efektiv të kufijve, (d) lëvizjet e migracionit dhe (e) regjimet e vizave dhe të azilit.

Shkarkoni Raportin ne shqip.

[button color=”gray” size=”medium” link=”/wp-content/uploads/2013/11/Progresi-ne-Evropianizimin-e-Sektorit-te-Sigurise-ne-Shqiperi-Kosove-dhe-Maqedoni_2013.pdf” icon=”” target=”true”]Evropianizimi i Sektorit te Sigurise[/button]