Skip to content Skip to footer

WeBER – Seminar për OShC-të: “Monitorimi efektiv i politikave publike”

 

Vendi: Hotel Bleart, Durrës, Shqipëri

Data:  24-26 maj 2017

IDM Albania, në kuadër të projektit WeBER dhe në bashkëpunim me Visegrad Fund, organizoi seminarin tre-ditor për OShC-të “Monitorimi efektiv i politikave publike” në 24-26 maj 2017 në Durrës.

Qëllimi i këtij seminari ishte forcimi i kapaciteteve të rreth 40 organizatave të shoqërisë civile përmes zgjerimit të njohurive të tyre mbi Reformën në Administratën Publike (RAP) dhe qasjes së WeBER për procesin e monitorimit nga shoqëria civile, si dhe ndarjes së praktikave të susksesshme të organizatave studimore në Bashkimin Europian (përfshirë dhe vendet e Vishegradit (V4)) në monitorimin e politikave publike.

Gjatë seminarit, u formalizua edhe Grupi Kombëtar i Punës (GKP) për monitorimin e Reformës së Administratës Publike në Shqipëri. GPK është një mekanizëm konsultativ në nivel kombëtar për pjesëmarrjen e shoqërisë civile në dialogun me institucionet publike relevante për monitorimin e RAP. GKP mbledh një rrjet të gjërë organizatash të shoqërisë civile për të marrë pjesë në diskutimet dhe konsultimet për procesin e monitorimit të reformës dhe adresimin e çështjeve relevante për Shqipërinë. GPK do të funksionojë në përputhje me dokumentin konstituiv (Memorandumin e Bashkëpunimit), si dhe planin e punës dhe udhërrëfyesit që do të hartohen dhe miratohen në vijim. Në Shqipëri, rolin e koordinatorit të GKP e ka Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim.

Projekti WeBER financohet nga Bashkimi Europian dhe bashkë-financohet nga Mbretëria e Holandës.

Folës:   Gjergji Vurmo, IDM, Drejtor i Programeve

Aleka Papa, IDM, Hulumtuese

Corina Stratulat, EPC, Analiste e Lartë Politikash

Milena Lazarević, CEP, Drejtore e Programeve

Artela Mitrushi, IDM, Menaxhere Projekti

#EU_WeBER