sqen

Raporti i Sondazhit: Eksplorimi i perceptimeve të publikut mbi shërbimet administrative në Ballkanin Perëndimor | Prill 2018

Shërbime me në qendër qytetarin (?) Eksplorimi i perceptimeve të publikut mbi shërbimet administrative në Ballkanin Perëndimor

Prill 2018 – Edhe pse qeveritë e Ballkanit Perëndimor kanë bërë përpjekje në drejtim të përmirësimit të ofrimit të shërbimeve, ato ende nuk janë në gjendje të përmbushin pritshmëritë e qytetarëve të tyre për shërbime më të aksesueshme dhe transparente. Një pjesë e problemit qëndron tek fakti që qeveritë vazhdojnë të hartojnë dhe ofrojnë shërbime në bazë të kërkesave të tyre në vend që të marrin parasysh perspektivat dhe nevojat e qytetarëve që u shërbejnë.

Ky raport bazohet në një sondazh rajonal me 6172 të anketuar në Ballkanin Perëndimor, të pyetur në gjysmën e dytë të tetorit dhe gjatë nëntorit 2017, duke përdorur një kampionim përfaqësues rastësor me shtresëzim me tre faza. Sondazhi kishte qëllim të eksploronte perceptimet rreth ofrimit të shërbimeve administrative duke përdorur vitet 2015-2017 si periudhë reference. Rezultatet kryesore të anketës janë analizuar në katër blloqe: thjeshtimet administrative, e-shërbimet, mekanizmat e feedback-ut në ofrimin e shërbimeve dhe monitorimi.

Raporti i sondazhit mund të aksesohet këtu.

Ky raport është publikuar fillimisht në http://www.par-monitor.org/ në kuadër të projektit WeBER “Mundësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor për Monitorimin e Reformës së Administratën Publike nga Shoqëria Civile” – financuar nga Bashkimi Evropian dhe bashkëfinancuar nga Mbretëria e Holandës.