Skip to content Skip to footer

Publikime të Planeve të Zhvillimit të Komuniteteve Rome/Egjiptiane

 

Pas zbatimit me sukses të një metodologjie të planifikimit strategjik me pjesëmarrje, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në partneritet me UNDP/Projekti SSIREC botoi planet vendore e ndërvendore të zhvillimit të komuniteteve rome dhe egjiptiane, si më poshtë:

  • Plani Ndër-Vendor i Zhvillimit të Komuniteteve Rome/Egjiptiane në Bashkinë Berat dhe Komunën Otllak,
  • Plani Ndër-Vendor i Zhvillimit të Komuniteteve Rome/Egjiptiane në Bashkinë Vlorë dhe Komunën Novoselë,
  • Plani Vendor i Zhvillimit të Komunitetit Rom/Egjiptian në Bashkinë Korçë
  • Plani Vendor i Zhvillimit të Komunitetit Egjiptian në Komunën.

Planet iu shpërndanë autoriteteve përgjegjëse vendore, organizatave të shoqërisë civile dhe përfaqësuesve të komuniteteve rome dhe egjiptiane në këto njësi vendore.