sqen

Për një komunitet aktiv në qeverisje

Departament: LGID
When: 1 Korrik, 2002 to 11 Gusht, 2002
Project Description: 

Zona: Shqipëria

Donatori: Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë

IDN zhvilloi një pyetësor me opinionin publik rreth pjesëmarrjes së qytetarëve në qeverisje dhe vendimmarrje dhe mbi percepsionet e publikut për qeverisjen vendore. Dy pyetësorë iu shpërndanë kampionëve të strukturuar të qytetarëve në pesë qytete të vendit. Konkluzionet e pyetësorit u publikuan në librin “Për një komunitet aktiv në Qeverisje”, i cili iu shpërnda njësive të qeverisjes vendore, OJF-ve, institucioneve akademike dhe organizatave ndërkombëtar që punojnë në Shqipëri. Rezultatet e pyetësorit janë konsultuar dhe i janë bërë të njohura një sërë aktorësh të fushës përkatëse. Kjo ka përbërë dhe bazat për ndërtimin e aktiviteteve të drejtpërdrejta të IDN-së për të përmirësuar qeverisjen në nivel vendor.