Skip to content Skip to footer

Një forcë për Mirë: Hartimi i pamjes së sigurisë private në Evropën Juglindore

 

Publikimi i parë i projektit eksploron dhe vlerëson origjinën dhe gjendjen aktuale të sektorit privat të sigurisë në secilin prej vendeve të synuara, me referencë specifike ndaj parimeve të qeverisjes së mirë dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Në veçanti, autorët shqyrtojnë se kur dhe si u zhvilluan kompanitë e para private të sigurisë dhe nëse dhe si PSC-të, klientët e tyre dhe faktorë të tjerë si legjislacioni përkatës përcaktuan shërbimet që ofron siguria private sot, dhe cilat kompani u krijuan/kanë mbijetuar në treg. Studimet shqyrtojnë rëndësinë ekonomike të sigurisë private veçanërisht si burim punësimi. Ata gjithashtu eksplorojnë nëse PSC-të janë në gjendje të ofrojnë shërbime cilësore sigurie duke parë sfondin dhe kualifikimet e menaxherëve dhe punonjësve. Janë adresuar një sërë pyetjesh të rëndësishme: cilët janë njerëzit që punojnë për PSC-të, cili është niveli i ekspertizës dhe profesionalizmit të tyre dhe cilat janë kushtet e tyre të punës? Sa të rëndësishme janë marrëdhëniet (politike) për suksesin e një PSC-je dhe a kanë ndikim konsideratat politike të brendshme në cilat PSC merr kontrata dhe sa mirë funksionojnë ato? Si përcaktohet dhe zbatohet cilësia si nga PSC-të ashtu edhe nga klientët e tyre, veçanërisht nga klientët e sektorit publik? Së fundi, a koordinojnë, bashkëpunojnë apo konkurrojnë PSC-të dhe ofruesit e sigurisë shtetërore me njëri-tjetrin?

Shkarko