Skip to content Skip to footer

Monitorimi dhe Vlerësimi i Qeverisjes së Sektorit të Sigurisë (2009 – 2011)

Ky botim ofron një përmbledhje dokumentesh/studimesh që përqendrohen në analizën e aspekteve kryesore të qeverisjes së sektorit të sigurisë. Edhe pse gjetjet dhe përfundimet e ofruara në këto dokumente bazohen në të dhënat e mbledhura në periudhën nga viti 2009 deri në 2011, ky botim ofron një bazë solide për të kuptuar dhe për të vlerësuar qeverisjen e sektorit të sigurisë në Shqipëri dhe në kërkime të mëtejshme mbi reformat e sektorit të sigurisë.
Anglisht Shqip