Skip to content Skip to footer

Marrëdhëniet Civilo-Ushtarake: Një punë ende e pa përfunduar

Departament: CESA
When1 Shtator, 2009 to 1 Dhjetor, 2009
Project Description: 

Donatorë: Qendra e Gjenevës për Kontroll Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF) dhe Friedrich Ebert Stiftung (Shqipëri)

Partnerët: Ministria e Mbrojtjes (MM) dhe Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura

Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte të ndërtonte një agjendë kombëtare për reformën dhe arsimim për pasjen e marrëdhënieve normative dhe të konsoliduara ndërmjet Ushtarakëve dhe Civilëve. Më në veçanti, objektivat e tij përfshinin (a) ri-vlerësimin e gjendjes së punëve dhe (b) rritjen e ndërgjegjësimit mbi normat dhe standardet për të zgjeruar marrëdhëniet Civilo Ushtarake.

buy fluoxetine online buy fluoxetine online no prescription

Për këtë qëllim, Qendra për Çështjet Evropiane dhe të Sigurisë e IDM-së përgatiti një studim të qartë për të dhënë ushqim për të menduar aktorëve kombëtarë me anë të implementimit dhe prezantimit të gjetjeve kryesore të tre pyetësorëve me (1) anëtarë të Komisionit Parlamentar për Sigurinë kombëtare, (2) personel të Ministrisë së Mbrojtjes dhe të FA-ve dhe një tjetër pyetësor me (3) qytetarët në nivel kombëtar.

Konferenca kombëtare dy ditore e cila u organizua në 20-21 nëntor 2009 mblodhi së bashku aktorët kryesorë dhe përfaqësuesit e institucioneve shqiptare (ekspertë dhe ish udhëheqës e udhëheqës aktualë të MM, Shtabit të Përgjithshëm të FA-ve, Komisionit Parlamentar për Sigurinë Kombëtare, deputetë, pjesëmarrës nga Akademia e Mbrojtjes etj) . Një kontribut i dukshëm për këtë konferencë është ofruar nëpërmjet punës kërkimore të Rrjetit për Menaxhimin e Sigurisë (RrMS), formuar nga IDN-ja në fillim të vitit 2009.

buy tadora online buy tadora online no prescription

Përfundimet e konferencës dhe të punës kërkimore të ndërmarrë në këtë kontekst u përfshinë në publikimin final “Kontrolli Demokratik dhe Marrëdhëniet Civilo-Ushtaraket: Një punë ende e pa Përfunduar”.

buy xifaxan online buy xifaxan online no prescription

Download