Lëvizja drejt qeverisjes së mirë në qytetin e Shkodrës

Departament: LGID
When1 Korrik, 2007 to 30 Qershor, 2008
Project Description: 

Donator: Balkan Trust for Democracy (BTD)

 

Ky projekt u hartua për të stimuluar përfshirjen intensive të qytetarëve në vendimmarrje duke krijuar GBQ-të dhe Qendrat Komunitare si dhe duke bërë të qëndrueshme strukturat ekzistuese. Gjithashtu, projekti synonte të krijonte një bashkëpunim më aktiv ndërmjet strukturave të Qeverisjes vendore të Shkodrës dhe Agjencitë e Zbatimit të Ligjit. Me anë të kësaj përpjekjeje, IDN-ja ka vendosur një model të monitorimit të performancës së qeverisjes vendore dhe për të siguruar llogaridhënien e saj.