Konflikti i interesit ne policine shqiptare: Analize e legjislacionit dhe praktikes

Punimi bën një vlerësim të kuadrit ligjor dhe institucional dhe praktikës për parandalimin e konfliktit të interesave në Policinë e Shtetit Shqiptar dhe shqyrton mënyrën se si ky legjislacion po zbatohet në praktikë. Analiza bazohet në një rishikim të legjislacionit dhe kuadrit tjetër rregullator që rregullon fushën e parandalimit të konflikteve të dhëna dhe raporte për rastet e konfliktit të interesit në përgjithësi dhe brenda PSHSH-së. Ai është i strukturuar në tre seksione kryesore. Seksioni i parë analizon kuadrin legjislativ për parandalimin dhe luftimin e konfliktit të interesit duke iu referuar specifikisht kuadrit të përgjithshëm që rregullon këtë fushë dhe konkretisht në organizimin e policisë. Pjesa e dytë analizon mjediset institucionale në Shqipëri në sferën e parandalimit të konflikteve si dhe praktikën dhe gjetjet në këtë fushë. Seksioni i fundit jep përfundime dhe rekomandime për adresimin e çështjeve kryesore.

Shkarko