Skip to content Skip to footer

Fuqizimi grave përmes zhvillimit të klasterit ekonomike

IMG_2780.JPG Belsh featureInstituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) është duke zbatuar në Bashkinë e re Belsh projektin: “Fuqizimi grave përmes zhvillimit të klasterit ekonomike”- Klasteri i Agroturizmit me bazë komunitare në bashkinë Belsh.

buy cymbalta online buy cymbalta online no prescription

Projekti financohet nga UN Women dhe ka si objektiv  të sigurojë një progres ekonomik dhe mundësi më të mira vetë-punësimi për gratë në bashkinë e re Belsh, duke promovuar, zhvilluar dhe mbështetur klasterat e agro-turizmit me bazë komunitare dhe bizneset e vogla.

Me datë 28 Korrik 2015, në Belsh u organizuar një takim me antarët potencial të klasterit me qellim identifikimi dhe zhvillimi i klasterit të agroturizmit me bazë komunitare. Në ketë takim u diskutuarn përparësitë, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet në krijimin e klasterave ekonomike të grave prodhuese.

buy udenafil online buy udenafil online no prescription

U evidentuan çështjet kyçe, u qartësuan zinxhirët e vlerës si dhe identifikuan udhëheqësit potencial të klasterit.

Më datë 23 Shtator në Belsh dhe me 25 Shtator 2015 ne Elbasan u organizuan dy fokus grupe me qellim vleresimin eIMG_2836.JPG elbasan nevojave të klasterit dhe të ndërtimit të kapaciteteve. Në fokus grupe u evidentuan dhe u diskutuan mendimet dhe opinionet e aktorëve lokalë dhe grupeve të tjerë të interesit mbi (i) klasterat e agroturizmit me bazë komunitare, (ii) identifikimin e antarëve të mundshëm të klasterit, (iii) identifikimin e nevojave për ndërtimin e kapaciteteve, (iv) identifikimin i produkteve të agroturizmit si dhe mangësitë në proceset e prodhimit dhe të ofrimit të shërbimeve.

Vlen të theksohet pjesëmarrja ne fokus grupe të kryetarit të Bashkisë, zv/kryetarit dhe drejtuesve të njësive administrative të bashkisë Belsh.

buy tadasiva online buy tadasiva online no prescription