Dokument politikash: Politike-berja e fokusuar tek qytetari

Ky dokument politikash shqyrton procesin e politikeberjes dhe fokusohet në menyren se si perfshihen qytetaret ne nje kuader me te gjere (ose ne kete proces). Referencat i behen aktorëve dhe institucioneve kryesorë përgjegjës për zbatimin efektiv të mekanizmave dhe mjeteve te krijuara për pjesëmarrjen cilesore te qytetarëve në politikeberje nëpërmjet informimit dhe/ose konsultimeve për të siguruar pjesëmarrjen aktive të qytetarëve. Informimi dhe konsultimet përkatësisht përfaqësojnë një marredhenie me nje ose dy drejtime, sipas te ciles qeverite ose japin ose marrin informacion dhe mendime nga publiku.

Download