sqen

Aktivitetet LGID

Rrjeti për Zgjerimin Rural në Ballkanin Perëndimor nëpërmjet Reformës së Kurrikulës (WBREN)

Departament: LGID When: 10 Qershor, 2009 to 1 Janar, 2012 Project Description:  Donatori: Komisioni Evropian (TEMPUS IV) Partnerët: Universiteti i Readings (Angli), Universiteti i Helsinkit (Finlandë). Universiteti i Wageningen (Holandë), Universiteti Çek i Shkencave të Jetës (Republika Çeke.); Universiteti Shtetëror i Tetovës (Maqedoni); Universiteti Goce Delcev (Maqedoni); Universiteti Bujqësor i Tiranës …

Read More »

Seminar “Agjencitë e Zhvillimit Rajonal dhe Fuqizimi Ekonomik i Grave në Shkodër dhe Lezhë”

Rapsodia Hotel, Lezha Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Departamenti për Qeverisje Vendore dhe Zhvillim të Integruar organizoi në Lezhë më datë 24 shtator 2014 seminarin 1-ditor “Agjencitë e Zhvillimit Rajonal dhe Fuqizimi Ekonomik i Grave në Shkodër dhe Lezhë” në kuadrin e projektit “Fuqizimi Ekonomik i Grave në Qarqet Shkodër …

Read More »

Nxitja e Pjesëmarrjes Qytetare në Vendimmarrjen Vendore

Në kuadër të fuqizimit të demokracisë në vendimmarrjen vendore në Bashkinë Shijak përmes ngritjes dhe mirëfunksionimit të Observatorit Qytetar u realizuan monitorime nga grupet e punës së observatorit me asistencën e stafit të IDM-së me qëllim nxitjen e transparencës publike, përmirësimin e përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies së qeverisjes vendore. Ky raport …

Read More »

Ndërtimi i kapaciteteve të Aktorëve Vendorë për Çështjet e Zhvillimit Rural

Departament: LGID When: 1 March, 2009 to 1 Maj, 2009 Project Description:  Donatori: OXFAM Shqipëri Në kuadër të bashkëpunimit dhe partneritetit me OXFAM, IDN ka filluar implementimin e një sërë aktivitetesh të cilat përqendrohen në zhvillimin e partneriteteve lokalë dhe në forcimin e bashkëpunimit për zhvillimin rural në Shqipëri. Një sërë …

Read More »

Publikime të Planeve të Zhvillimit të Komuniteteve Rome/Egjiptiane

Pas zbatimit me sukses të një metodologjie të planifikimit strategjik me pjesëmarrje, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në partneritet me UNDP/Projekti SSIREC botoi planet vendore e ndërvendore të zhvillimit të komuniteteve rome dhe egjiptiane, si më poshtë: Plani Ndër-Vendor i Zhvillimit të Komuniteteve Rome/Egjiptiane në Bashkinë Berat dhe Komunën Otllak, …

Read More »

Enhancement of cross-border cooperation in regional policies & integrated rural development

Departament: LGID When: 1 Janar, 2009 to 31 Tetor, 2009 Project Description:  Donatorë: Fondacioni për Një Shoqëri të Hapur në Shqipëri Partnerë: Lëvizja Evropiane në Shqipëri Projekti ka qenë një iniciativë e përbashkët e IDN-së dhe e Lëvizjes Evropiane në Shqipëri. Qëllimi kryesor i tij është të promovojë bashkëpunim ndër-kufitar për …

Read More »

Monitorimi dhe Vlerësimi i Procesit të Decentralizimit në Shqipëri

Takim Hapës Tiranë, 25 Korrik 2014 Departamenti për Qeverisje Vendore dhe Zhvillim të Integruar i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim organizoi aktivitetin hapëse të projektit “Monitorimi dhe Vlerësimi i Procesit të Decentralizimit në Shqipëri” financuar nga Zyra e Bashkëpunimit Zviceran në Tiranë. Aktiviteti u zhvillua në mjediset e Hotel Rogner …

Read More »

Mbështetje për Ndërtimin e Kapaciteteve të Analizimit dhe Formulimit të Politikave Bujqësore dhe atyre të Zhvillimit Rural

Departament: LGID When: 1 Janar, 2009 to 1 Janar, 2010 Project Description:  Donatori: Organizata e OKB-së për Bujqësi dhe Ushqim (FAO) Në kuadër të Projektit mbi Mbështetjen e Ndërtimit të Kapaciteteve për Analizimin dhe Formulimin e Politikave Bujqësore dhe atyre të Zhvillimit Rural për të mbështetur Integrimin në BE të Vendeve …

Read More »

Përhapja e praktikave më të mira të mobilizimit të komunitetit në qytetin e Shkodrës

Departament: LGID When: 1 Qershor, 2008 to 1 Dhjetor, 2008 Project Description:  Donatorë: World Learning Zonat: Shkodër, Shqipëri Projekti fokusohet në një kusht tejet të rëndësishëm për një qeverisje vendore të hapur, transparente dhe të përgjegjshme, përfshirjen e qytetarëve në sistemin e qeverisjes vendore. Ai ndjek praktikat më të mira dhe …

Read More »