sqen

Aktivitetet LGID

Nxitja e Pjesëmarrjes Qytetare në Vendimmarrjen Vendore përmes Krijimit dhe Funksionimit të Observatorit Vendor

Departament: LGID When: 1 Qershor, 2013 to 1 Janar, 2014 Project Description:  Ky projekt i financuar nga Fondacioni për Shoqërinë e Hapur – Shqipëri zbatohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillimin e Shoqërisë Civile Durrës dhe Bashkinë Shijak Qëllimi Qëllimi i këtij projekt-propozimi lidhet me …

Read More »

Drejt nje bashkeveprimi te konsoliduar mes institucioneve te qeverisjes vendore dhe asaj qendrore

Ky studim është produkt i një pune një-vjeçare kërkimore e kryer nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi (IDRA) në kuadër të projektit të përbashkët “Monitorimi i bashkëveprimit ndërmjet qeverisë lokale dhe qendrore”, e cila u zbatua në gusht 2007 – korrik 2008 …

Read More »

Regjistrimi i Markës Tregtare: Hapja e Rrugës drejt Promovimit dhe Mbrojtjes së Produkteve Vendore në Rajonin Ndërkufitar

Departament: LGID When: 25 Prill, 2012 to 24 Korrik, 2013 Project Description:    Ky projekt zbatohet njëkohësisht në dy shtetet fqinje Shqipëri dhe ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, respektivisht nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe Qendra- Argitra Vizion në Shqipëri dhe nga Qendra për Zhvillimin e Qëndrueshëm – ALKA …

Read More »

Manuali për Ngritjen dhe Funksionimin e Observatorit Qytetar

Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje është një nga komponentët kryesorë të një demokracie. Baza për zhvillimin e mekanizmave që synojnë rritjen e pjesëmarrjes qytetare në vendimmarrje është niveli vendor. Për të nxitur këtë pjesëmarrje, IDM ka hartuar Manualin për Ngritjen dhe Funksionimin e Observatorit Qytetar në kuadër të projektit “Pjesëmarrja Qytetare …

Read More »

Rrjeti për Zgjerimin Rural në Ballkanin Perëndimor nëpërmjet Reformës së Kurrikulës (WBREN)

Departament: LGID When: 10 Qershor, 2009 to 1 Janar, 2012 Project Description:  Donatori: Komisioni Evropian (TEMPUS IV) Partnerët: Universiteti i Readings (Angli), Universiteti i Helsinkit (Finlandë). Universiteti i Wageningen (Holandë), Universiteti Çek i Shkencave të Jetës (Republika Çeke.); Universiteti Shtetëror i Tetovës (Maqedoni); Universiteti Goce Delcev (Maqedoni); Universiteti Bujqësor i Tiranës …

Read More »

Seminar “Agjencitë e Zhvillimit Rajonal dhe Fuqizimi Ekonomik i Grave në Shkodër dhe Lezhë”

Rapsodia Hotel, Lezha Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Departamenti për Qeverisje Vendore dhe Zhvillim të Integruar organizoi në Lezhë më datë 24 shtator 2014 seminarin 1-ditor “Agjencitë e Zhvillimit Rajonal dhe Fuqizimi Ekonomik i Grave në Shkodër dhe Lezhë” në kuadrin e projektit “Fuqizimi Ekonomik i Grave në Qarqet Shkodër …

Read More »

Nxitja e Pjesëmarrjes Qytetare në Vendimmarrjen Vendore

Në kuadër të fuqizimit të demokracisë në vendimmarrjen vendore në Bashkinë Shijak përmes ngritjes dhe mirëfunksionimit të Observatorit Qytetar u realizuan monitorime nga grupet e punës së observatorit me asistencën e stafit të IDM-së me qëllim nxitjen e transparencës publike, përmirësimin e përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies së qeverisjes vendore. Ky raport …

Read More »

Ndërtimi i kapaciteteve të Aktorëve Vendorë për Çështjet e Zhvillimit Rural

Departament: LGID When: 1 March, 2009 to 1 Maj, 2009 Project Description:  Donatori: OXFAM Shqipëri Në kuadër të bashkëpunimit dhe partneritetit me OXFAM, IDN ka filluar implementimin e një sërë aktivitetesh të cilat përqendrohen në zhvillimin e partneriteteve lokalë dhe në forcimin e bashkëpunimit për zhvillimin rural në Shqipëri. Një sërë …

Read More »