sqen

new_EN

PËRMIRËSIMI DHE FORCIMI I LEGJISLACIONIT MBI BILBILFRYRËSIT NË SHQIPËRI

Departmenti: CESA Kohëzgjatja: Shkurt-Tetor 2013 Përshkrimi i projektit: Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është ti shërbejë përmirësimit dhe konsolidimit të mirëqeverisjes, efektshmërisë së instrumenteve ligjore kundër korrupsionit dhe së fundmi përmirësimit të shtetit të së drejtës nëpërmjet forcimit të bilbilfryrjes në Shqipëri. Më konkretisht, ky projekt synon të bëj …

Read More »

Përmirësimi i Kuadrit Rregullator të Konfliktit të Interesit në Shqipëri

Kohëzgjatja : Shkurt-Tetor 2014 Përshkrimi i Projektit: Objektivi kryesor i projektit është të kontribuojë në rritjen e transparencës dhe vendimmarrjes së paanshme të institucioneve publike dhe të ndikojë në përmirësimin dhe konsolidimin e mirëqeverisjes nëpërmjet përmirësimit të kuadrit ligjor dhe rregullator në fushën e parandalimit të konfliktit të interesit. Më …

Read More »

INDEKSI I SHOQERISE CIVILE PER SHQIPERINE – Ne kerkim te qytetareve dhe ndikimit

Indeksi i Shoqërisë Civile (IShC) është një projekt kërkimor i zbatuar nga, dhe, për aktorët e shoqërisë civile në mbarë botën. Ai mbështetet në një përqasje gjithëpërfshirëse të shtjelluar nga CIVICUS: Aleanca Botërore për Pjesëmarrjen e Qytetarëve (CIVICUS). Ai synon të vlerësojë gjendjen e shoqërisë civile dhe të krijojë një …

Read More »

Mbrojtja e Bilbilfryrësve në Shqipëri: Vlerësim i legjislacionit dhe praktikës

Ky studim analizon kuadrin ligjor shqiptar për bilbilfryrjen, mjedisin social dhe sjelljen kundrejt këtij fenomeni, si dhe praktikimin e mekanizmit të bilbilfryrjes në institucionet publike shqiptare.Metodat kryesore që janë përdorur për kryerjen e këtij studimi përfshijnë analizimin e ligjeve dhe rregulloreve ekzistuese të cilat lidhen me bilbilfryrjen në Shqipëri, konsultimin …

Read More »