sqen

new_EN

SHQIPËRIA DREJT EVROPA 2020! Le të diskutojmë për këtë çështje!

SHQIPËRIA DREJT EVROPA 2020! Le të diskutojmë për këtë çështje! Seri Dokumentesh Politike 9 Tetor 2014 Qendra për Kërkim dhe Zhvillim pranë IDM, e cila synon të gjenerojë ekspertizën e nevojshme për të nxitur zhvillimin nëpërmjet kërkimit, politikë-bërjes bazuar në evidencë dhe advokimit, në bashkëpunim me Konrad Adenauer Stiftung (KAS), …

Read More »

Klubi i Hulumtuesve të Rinj

Takimi i parë 9 Tetor 2014 Klubi i Hulumtuesve të Rinj (Young Researchers Club) është pjesë e nismave të ndërmarra në kuadër të programit RRPP për Ballkanin Perëndimor. Ky klub nisi më 9 tetor 2014 në Tiranë dhe është konceptuar në formën e një forumi ndërveprues, ku pjesëmarrësit do të …

Read More »

PERCEPTIMET MBI KËRCËNIMET NË HAPËSIRËN E OSBE

Departmenti: CESA Kohëzgjatja: Tetor 2013- Prill 2014 Përshkrimi i Projektit:  Objektivi kryesor i këtij projekti është të analizojë dhe krahasojë perceptimet e 18 qeverive të shteteve pjesëmarrëse në OSBE mbi kërcënimet. Ai synon të adresojë një spektër të gjerë perceptimesh mbi kërcënimet bazuar në 18 raporte të vendeve pjesëmarrëse të hartuara nga Rrjeti …

Read More »

Monitorimi dhe Vlerësimi i Procesit të Decentralizimit në Shqipëri

Departament: LGID When: 7 Korrik, 2014 to 7 Prill, 2015 Project Description:  Objektivi i përgjithshëm Ky projekt synon t’i shërbejë hartimit të Strategjisë së Decentralizimit 2014-2020 përmes nxitjes së procesit reformator mbështetur në kërkim dhe alternativa të bazuara në evidencë.  Objektivi i përgjithshëm është të përmirësojë procesin në vazhdimësi të reformës …

Read More »

Kompanitë Private të Sigurisë në vendet e Ballkanit Perëndimor

Departamenti: CESA Periudha e implementimit: E Martë 10 Qershor 2014, deri të Premten, 9 Qershor 2017 Përshkrimi i Projektit:      Objektivi i përgjithshëm: Ky projekt zhvillohet në partneritet me Qendrën e Gjenevës për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF), Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) në Tiranë, Qendrën për Studimin e Demokracisë …

Read More »

Fuqizimi ekonomik i gruas në qarkun e Shkodrës e Lezhës përmes ngritjes së kapaciteteve mbi grupimet ekonomike

Departament: LGID When: 15 March, 2014 to 15 Nëntor, 2014 Objektivi i përgjithshëm Projekti synon të forcojë rritjen ekonomike të gruas në Shkodër e Lezhë përmes ngritjes së kapaciteteve mbi grupimet ekonomike. Objektivat 1.    Përgatitja e një guidë gjithëpërfshirëse për ngritjen e nismave të grupimeve ekonomike të grave në qarqet Shkodër …

Read More »