sqen

new_EN

Tryezë e rrumbullakët mbi Ridimensionimin e Strukturave Komunitare në Shqipëri

Prezantimi i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve përkatëse të studimit të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) lidhur me evidentimin e situatës aktuale dhe rolit të strukturave komunitare në Shqipëri, ishte fokusi kryesor i Tryezës së rrumbullakët, organizuar më 8 prill 2015 në ambientet e Hotel Rogner. Kjo tryezë shënoi dhe …

Read More »

Përdorimi i Evidencës Shkencore në Hartimin e Politikave të Mbrojtjes Sociale në Shqipëri

Ky studim fokusohet në karakteristikat e marrëdhënies evidencë shkencore – politikëbërje në Shqipëri. Studimi shqyrton nivelin në të cilën politikat e mbrojtjes sociale janë të informuara nga evidenca dhe perspektivat e përfaqësuesve të shoqërisë civile rreth marrëdhënies evidencë – politikëbërje. Autorët u mbështetën në analizën e përmbajtjes së dokumenteve zyrtare, …

Read More »

Shqiptarët dhe modeli social evropian: administrata publike në Shqipëri midis politikës dhe qytetarit

Ky raport studimor ravijëzon profilin e administratës publike në Shqipëri. Ai përshkruan karakteristikat e saj kryesore dhe orvatet të masë dhe analizojë perceptimet, opinionet, qëndrimet dhe vlerat e administratës publike shqiptare, si në nivelin qendror dhe në atë vendor. Roli dhe përgjegjësitë e administratës publike, marrëdhënia e saj me qytetarët …

Read More »

Konferencë kombëtare për menaxhimin e emergjencave civile

Konferencë Kombëtare për menaxhimin e emergjencave civile Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) organizoi më datë 6 Mars 2015 konferencën “Menaxhimi i Emergjencave Civile në Shqipëri”, pjesë e projektit trepalësh midis IDM, Qendrës së Beogradit për Politikat e Sigurisë dhe Qendrës së Kosovës për Studime për Sigurinë, mbështetur nga Ministria …

Read More »

Strategjia e decentralizimit 2014 – 2020

Në kuadër të monitorimit dhe vlerësimit të decentralizimit në Shqipëri, IDM ndërmori një fushatë për matjen e perceptimit të zyrtarëve vendorë dhe qendrorë si dhe të palëve të tjera të interesit mbi procesin e hartimit dhe përmbajtjen e strategjisë së decentralizimit. Ky dokument politikash i katërt prezanton gjetjet kryesore të …

Read More »