sqen

Në fokus

Zhvillimi i qasjes LEADER

Zhvillimi i qasjes LEADER Qasja e IDM për të mbështetur Grupet Lokale të Veprimit, si partneritete tri-palëshe ndërmjet sektorit publik – privat – shoqëri civile, vendos njerëzit në qendër të zhvillimit lokal përmes hartimit dhe implementimit të strategjisë së integruar. Ndërkohë që në vendet e BE-së ekzistojnë një sërë eksperiencash …

Read More »

Zhvillimi i Shoqërisë Civile

Zhvillimi i Shoqërisë Civile përfaqëson një nga fushat “tradicionale” të  fokusit të IDM-së, ku Instituti ka gjeneruar studime, vlerësime dhe raporte, ngritje kapacitetesh, konsulenca dhe mbështetje për aktorët e interesit në Shqipëri dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor. Duke u fokusuar në fuqizimin e shoqërisë civile dhe promovimin e pjesëmarrjes qytetare …

Read More »

CVE Resource Center

Qendra Burimore KEDH Fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm është bërë pjesë e fokusit të IDM prej fillimit të 2014ës nëpërmjet një numër nismash që synojnë identifikimin dhe analizën e tij, krijimin e ekspertizës, njohurive dhe modelve për parandalimi në nivel kombëtar dhe komunitar (vendor) në Shqipëri, si edhe në rajonin …

Read More »

Politika me Bazë Evidencën

Politika me Bazë Evidencën Vitet e fundit, IDM ka intensifikuar interesin dhe përpjekjet e saj në fushën e hartimit të politikave të bazuara në evidenca. Lidhja politikëbërjes me bazë evidencën çon, ndër të tjera, drejt efektivitetit të politikave, përmirësimit të transparencës dhe forcimit të demokracisë. Si rezultat, IDM punon në …

Read More »

Integriteti dhe Anti-korrupsioni

Integriteti dhe Anti-korrupsioni Ndërtimi i integritetit si një mjet për përmirësimin e performancës së përgjithshme të administratës publike dhe njëkohësisht si një mjet për të luftuar korrupsionin ka qenë në fokusin e hulumtimeve dhe aktiviteteve advokuese të IDM. Në përgjithësi, administrata publike shqiptare ka çaluar në hartimin dhe zbatimin të …

Read More »