sqen

Publikimet RDC

Radikalizmi Fetar dhe Ekstremizmi i Dhunshëm ne Shqipëri

Përmes këtij studimi është bërë e mundur mbledhja, gjenerimi dhe analizimi i të dhënave rreth fenomenit të radikalizimit fetar dhe ekstremizmit të dhunshëm me qëllim informimin e politikë-bërjes dhe aktorëve të interesuar në trajtimin e këtij fenomeni dhe sfidave që lidhen me të. Metodologjia e hulumtimit përqas identifikimin dhe analizimin e thelluar të kontekstit duke përdorur një larmi burimesh për të kuptuar …

Read More »

Përdorimi i Evidencës Shkencore në Hartimin e Politikave të Mbrojtjes Sociale në Shqipëri

Ky studim fokusohet në karakteristikat e marrëdhënies evidencë shkencore – politikëbërje në Shqipëri. Studimi shqyrton nivelin në të cilën politikat e mbrojtjes sociale janë të informuara nga evidenca dhe perspektivat e përfaqësuesve të shoqërisë civile rreth marrëdhënies evidencë – politikëbërje. Autorët u mbështetën në analizën e përmbajtjes së dokumenteve zyrtare, …

Read More »

Shqiptarët dhe modeli social evropian: administrata publike në Shqipëri midis politikës dhe qytetarit

Ky raport studimor ravijëzon profilin e administratës publike në Shqipëri. Ai përshkruan karakteristikat e saj kryesore dhe orvatet të masë dhe analizojë perceptimet, opinionet, qëndrimet dhe vlerat e administratës publike shqiptare, si në nivelin qendror dhe në atë vendor. Roli dhe përgjegjësitë e administratës publike, marrëdhënia e saj me qytetarët …

Read More »

Raporti i Vlerësimit të Korrupsionit në Shqipëri 2014

Raporti i Vlerësimit të Korrupsionit 2014, vlerëson progresin e anti-korrupsionit në Shqipëri, duke eksploruar lidhjen midis politikave qeveritare anti-korrupsion, strukturave institucionale të qeverisë dhe nivelin e shfrytëzimit të korrupsionit. Motivimi mbas kësaj qasjeje të tillë është se ndërtimi institucional i qeverisjes përcakton rregullat legjitime për të gjithë sektorët e shoqërisë. Korrupsioni është një …

Read More »

Për një AMSHC më pranë shoqërisë civile

Thuajse një vit më parë Qeveria shqiptare dhe shoqëria civile (SHC) dakortësuan prioritetet dhe u angazhuan për konsolidimin e një mjedisi mundësues të sektorit. Përmirësimi i kuadrit rregullator dhe i praktikave të punës së Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) ishte një prej angazhimeve të cilat ndërmorrën bashkarisht përfaqësues …

Read More »