sqen

Publikimet RDC

Raport mbi vlerën ekonomike të sektorit jofitimprurës në Ballkanin perëndimor & Turqi

Ky raport jep një vështrim të përgjithshëm të situatës aktuale të sektorit jofitimprurës në lidhje me mbledhjen e të dhënave, analizimin dhe prezantimin e tyre në shtatë vendet e përfshira në studim: Shqipërinë, Kosovën, Bosnje dhe Hercegovinën, Maqedoninë, Malin e Zi, Serbinë dhe Turqinë. Studimi jep informacion mbi cilësinë dhe besueshmërinë e statistikave rreth impaktit …

Read More »

Raporti studimor: Aftësi për Punë

Raporti studimor “Aftësi për Punë” paraqet në mënyrë të detajuar procesin që çoi në përzgjedhjen e sektorëve dhe të zonave gjeografike si dhe një analizë të plotë të sistemit të zhvillimit të arsimit dhe trajnimit profesional në Shqipëri, duke u përqendruar në katër sektorët e ekonomisë. Klikoni për të shkarkuar raportin në anglisht dhe shqip.

Read More »

Analizë e progress-raporteve të Komisionit Evropian për vendet e Ballkani Perëndimor | 2015

Analizë e progress-raporteve të Kominisionit Evropian për vendet e Ballkani Perëndimor Dhjetor 2015 – Organizata të shoqërisë civile nga Shqipëria, Kosova, Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia sëfundmi kanë publikuar një analizë krahasuese mbi progres- raportet e Kominisionit Evropian për vendet e Ballkanit Perëdimor. Kjo nismë rajonale e ndërmarrë nga …

Read More »

Broshurë: Projekti Qytetar kundër Korrupsionit

IDM me mbështetjen e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS) gjatë viteve 2013-2015 ka pilotuar me sukses “Projektin Qytetar Kundër Korrupsionit” me nxënësit e gjashtë shkollave të mesme në Tiranë (“Qemal Stafa”, “Petro Nini Luarasi” dhe “Myslym Keta”) dhe Elbasan (“Konstandin Kristoforidhi”, “Vasil …

Read More »

Donatorët për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në Shqipëri: Strategjitë dhe Praktikat

Raporti “Strategjitë dhe praktikat e donatorëve për mbështetjen e shoqërisë civile në Ballkanin perëndimor” është hartuar nga Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (BCSDN) në bashkëpunim me Universitetin Queen Mary të Londrës në vitin 2014. Ai paraqet një panoramë të qasjes së donatorëve ndaj shoqërisë civile në Ballkanin perëndimor, …

Read More »

Forcimi i Integritetit të Administratës Publike në Shqipëri

Ky studim ofron një vlerësim të kuadrit etik në administratën publike shqiptare, duke shqyrtuar kushtet në mjedisin ndërkombëtar dhe kombëtar që kanë shpënë në miratimin e kuadrit normativ dhe institucional mbi etikën në Shqipëri, si dhe të infrastrukturës për zbatimin e etikës. Objektivi kryesor i këtij punimi është të identifikojë progresin e bërë …

Read More »

Indeksi i Integritetit të Zgjedhjeve

Indeksi i Integritetit të Zgjedhjeve (IIZ) është një vlerësim i cilësisë së zgjedhjeve nga organizatat e shoqërisë civile (OSHC) Shqiptare. IIZ synon të kontribuojë në përmirësimin e zgjedhjeve në Shqipëri dhe fuqizojë përfshirjen e shoqërisë civile në proceset demokratike në vend. Në zgjedhjet e fundit vendore OSHC-të u përfshinë në …

Read More »