sqen

Publikimet RDC

Udhëzues: Për monitorimin qytetar të transparencës dhe llogaridhënies për njësitë e vetёqeverisjes vendore

Udhëzues: Për monitorimin qytetar të transparencës dhe llogaridhënies për njësitë e vetёqeverisjes vendore Mars 2021 – Qëllimi i këtij udhëzuesi është të ofrojë njohuri praktike për të  monitoruar në mënyrë objektive transparencën dhe llogaridhënien në nivelin e vetëqeverisjes vendore, duke përdorur instrumentin e matjes së Transparencës dhe Llogaridhënies (TLL). Sistemi …

Read More »

Ekstremizmi i dhunshëm në shqipëri 2021

Ekstremizmi i dhunshëm në shqipëri 2021: Vlerësim kombëtar i nxitësve, formave dhe rreziqeve Mars 2021 –Kanë kaluar gjashtë vjet që nga koha kur u krye vlerësimi i parë i ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri “Radikalizmi fetar dhe ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri”dhe tre vjet më vonë Instituti për Demokraci dhe …

Read More »

Modul trajnimi  “E Drejta për Informim në nivelin e vetëqeverisjes lokale”

Modul trajnimi  “E Drejta për Informim në nivelin e vetëqeverisjes lokale” Janar 2021 – Moduli i trajnimit ofron një panoramë gjithëpërfshirëse dhe të plotë të së drejtës për informim në nivelin vendor. Audienca kryesore modulit janë: OSHC-të, aktivistë të shoqërisë civile, zyrtarët vendor, media dhe institucione të tjera mbikëqyrëse vendore …

Read More »

Paketa e instrumenteve anti-korrupsion për qeverisjen qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore | 2020

Paketa e instrumenteve anti-korrupsion për qeverisjen qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore Për të kontribuar në forcimin e integritetit të institucioneve publike, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) ka zhvilluar Metodologjinë e Vlerësimit të Riskut të Integritetit për qeverisjen qendrore[1] miratuar me Urdher të Ministrit Nr. 333, date 07.10.2020. Ky …

Read More »

Ruajtja e Rojtarëve: Mbikëqyrja Parlamentare e Institucioneve të Pavarura në Shqipëri

Ruajtja e Rojtarëve: Mbikëqyrja Parlamentare e Institucioneve të Pavarura në Shqipëri Dhjetor 2021 – Në këtë dokument, argumentojmë se Parlamenti i Shqipërisë, në cilësinë e tij si mbikëqyrës i ekzekutivit dhe institucioneve të pavarura, duhet të luajë një rol më aktiv duke i ushtuar presion ekzekutivit për t’iu përgjigjur rekomandimeve …

Read More »

Rezultate nga Monitorimi i RAP 2019/2020|Perceptimi publik për ofrimin e shërbimeve në Ballkanin Perëndimor është në rritje

Rezultate nga Monitorimi i RAP 2019/2020 Perceptimi publik për ofrimin e shërbimeve në Ballkanin Perëndimor është në rritje Tetor 2020- Rezultatet e anketimit të perceptimit publik për dhënien e shërbimeve administrative tregojnë se qeveritë e Ballkanit Perëndimor po përpiqen të përparojnë drejt shërbimeve të digjitalizuara dhe të orientuara drejt qytetarëve.[1] …

Read More »

Broshurë “E drejta për Informim në Nivel Vendor” | Prill 2020

Broshurë “E drejta për Informim në Nivel Vendor” Kjo broshurë është realizuar në kuadër të projektit : “Monitorimi Qytetar i Transparencës dhe Llogaridhënies në nivelin e qeverisjes vendore”. Klikoni për të shkarkuar  Broshure – E drejta per Informim Qëllimi kryesor i projektit është të përmirësojë transparencën dhe llogaridhënien në nivelin e vetëqeverisjes …

Read More »

Raport | Pjesëmarrja e Shoqërisë Civile në Vendimmarrje në Shqipëri

Raport | Pjesëmarrja e Shoqërisë Civile në Vendimmarrje në Shqipëri Një shoqëri civile aktive dhe e angazhuar, e aftë t’u kërkojë llogari institucioneve publike, të propozojë zgjidhje politikash dhe t’u mundësojë qytetarëve të ushtrojnë të drejtat e tyre, të shprehin shqetësimet dhe të përfshihen në hartimin e politikave është i …

Read More »