sqen

Publikimet RDC

Monitorimi Kombëtar i RAP për Shqipërinë 2019/2020

Monitorimi Kombëtar i RAP për Shqipërinë 2019/2020 Korrik 2021 – Raporti Kombëtar i Monitorimit të RAP për Shqipërinë 2019/2020 është pjesë e projektit  WeBER2.0, një përpjekjeje rajonale për të monitoruar zbatimin e reformës në administratën publike (RAP) në Ballkanin Perëndimor. Raporti paraqet rezultatet e punës së monitorimit të kryer gjatë …

Read More »

Ballkani Perëndimor 2020: Risqet e kapjes së shtetit dhe reformat politike

Ballkani Perëndimor 2020: Risqet e kapjes së shtetit dhe reformat politike Në dy dekadat e fundit, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë pësuar transformime të ndjeshme politike, sociale dhe ekonomike. Sidoqoftë, një numër sfidash të jashtëzakonshme mbeten kritike, ndër të cilat është integriteti i qeverisjes publike. Çështja e sundimit të ligjit …

Read More »

Zmbrapsja demokratike dhe tkurrja e hapësirës qytetare – Si ta ndryshojmë trendin

Zmbrapsja demokratike dhe tkurrja e hapësirës qytetare – Si ta ndryshojmë trendin? Tkurrja e hapësirës qytetare përbën një manifestim simptomatik të smbrapsjes demokratike në Shqipëri gjatë viteve 2015-2020, që ka kulmuar në 2018-2020. Dokumenti i politikave ngrihet mbi supozimin se një hapësirë qytetare e fuqishme kontribuon në konsolidimin e demokracisë …

Read More »

Udhëzues: Për monitorimin qytetar të transparencës dhe llogaridhënies për njësitë e vetёqeverisjes vendore

Udhëzues: Për monitorimin qytetar të transparencës dhe llogaridhënies për njësitë e vetёqeverisjes vendore Mars 2021 – Qëllimi i këtij udhëzuesi është të ofrojë njohuri praktike për të  monitoruar në mënyrë objektive transparencën dhe llogaridhënien në nivelin e vetëqeverisjes vendore, duke përdorur instrumentin e matjes së Transparencës dhe Llogaridhënies (TLL). Sistemi …

Read More »

Ekstremizmi i dhunshëm në shqipëri 2021

Ekstremizmi i dhunshëm në shqipëri 2021: Vlerësim kombëtar i nxitësve, formave dhe rreziqeve Mars 2021 –Kanë kaluar gjashtë vjet që nga koha kur u krye vlerësimi i parë i ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri “Radikalizmi fetar dhe ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri”dhe tre vjet më vonë Instituti për Demokraci dhe …

Read More »

Modul trajnimi  “E Drejta për Informim në nivelin e vetëqeverisjes lokale”

Modul trajnimi  “E Drejta për Informim në nivelin e vetëqeverisjes lokale” Janar 2021 – Moduli i trajnimit ofron një panoramë gjithëpërfshirëse dhe të plotë të së drejtës për informim në nivelin vendor. Audienca kryesore modulit janë: OSHC-të, aktivistë të shoqërisë civile, zyrtarët vendor, media dhe institucione të tjera mbikëqyrëse vendore …

Read More »

Paketa e instrumenteve anti-korrupsion për qeverisjen qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore | 2020

Paketa e instrumenteve anti-korrupsion për qeverisjen qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore Për të kontribuar në forcimin e integritetit të institucioneve publike, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) ka zhvilluar Metodologjinë e Vlerësimit të Riskut të Integritetit për qeverisjen qendrore[1] miratuar me Urdher të Ministrit Nr. 333, date 07.10.2020. Ky …

Read More »