sqen

Publikimet e Fundit

Kontrolli demokratik dhe marrëdhëniet civilo-ushtarake: një çështje e papërfunduar

Botimi pasqyron punimet e konferencës kombëtare “Kontrolli Demokratik dhe Marrëdhëniet Civilo-Ushtarake: Një çështje e papërfunduar” të organizuar nga Qendra për Çështje Europiane dhe te Sigurisë (pranë Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim), më 20-21 nëntor 2009. Botimi ne gjuhën shqipe përmbledh të gjitha diskutimet dhe studimet e realizuara në lidhje me …

Read More »

Analiza e Kontekstit & Kronologjia e Reformës së Sektorit të Sigurisë në Shqipëri 1991-2009

Analiza e Kontekstit & Kronologjia e Reformës së Sektorit të Sigurisë në Shqipëri 1991-2009 Ky studim analizon kontekstin në të cilin është zhvilluar Reforma e Sektorit të Sigurisë (RSS) në Shqipëri që nga rënia e regjimit komunist. Studimi është konceptualizuar në tre periudha kryesore, në funksion të veçorive shoqërore, politike, …

Read More »

Vlerësim i Rolit të Institucioneve të Pavarura në ecurinë e Reformës së Sektorit të Sigurisë në Shqipëri

Ky punim kërkimor analizon Institucionet e Pavarura të Mbikëqyrjes (IPM) në Shqipëri. IPM-të përfshijnë institucionet të cilat krijohen nga Kuvendi dhe që raportojnë përpara tij. Ato përbëjnë një pjesë kryesore të qeverisjes demokratike të sektorit të sigurisë. Së bashku me pushtetin ekzekutiv, legjislativin dhe gjyqësorin IPM-të kontribuojnë për të mbajtur sektorin …

Read More »