sqen

Publikimet LGID

Manual: Rrjetëzimi i Fermerëve në Organizata

IDM-ja duke njohur situatën dhe vështirësitë e fermerëve shqiptarë, të prekur nga efektet e krizës, ndërmorri projektin “Mbështetja për zhvillimin e agro-biznesit, rrjetëzimin për rritje ekonomike dhe konsolidimin e kapaciteteve për zhvillimin rural” i cili synon zbutjen e efekteve të krizës për fermerët shqiptare në qarqet Shkodër, Elbasan dhe Korçë, …

Read More »

Manual mbi bashkëpunimin trepalësh: Shoqëri Civile – Qeverisje vendore – Komuniteti i Biznesit

Ky manual përbën një bazë të mirë njohurish mbi zhvillimin e bashkëpunimit mes pushtetit vendor, shoqërisë civile dhe komunitetit të biznesit. Në konceptin e tij më të thjeshtë, partneritetin mund ta kuptojmë si bashkëpunim të ngushtë me një ose disa organizatë të tjera për realizimin e një qëllimi të përbashkët. …

Read More »

Fuqizimi i grave rurale shqiptare: perspektivat ekonomike dhe sociale

IDM and QAGJZH permes ketij dokumenti politikash ka per qellim advokimin per rol më të fuqishëm të grave rurale shqiptare. Nëpërmjet kësaj analize, ne jemi të siguruar publikun, organet vendimmarrëse dhe palët e tjera të interesuara , me rekomandime dhe alternativa pas një analizë të plotë të situatës konkrete ekonomike dhe sociale …

Read More »

Drejt nje bashkeveprimi te konsoliduar mes institucioneve te qeverisjes vendore dhe asaj qendrore

Ky studim është produkt i një pune një-vjeçare kërkimore e kryer nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi (IDRA) në kuadër të projektit të përbashkët “Monitorimi i bashkëveprimit ndërmjet qeverisë lokale dhe qendrore”, e cila u zbatua në gusht 2007 – korrik 2008 …

Read More »

Publikime të Planeve të Zhvillimit të Komuniteteve Rome/Egjiptiane

Pas zbatimit me sukses të një metodologjie të planifikimit strategjik me pjesëmarrje, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në partneritet me UNDP/Projekti SSIREC botoi planet vendore e ndërvendore të zhvillimit të komuniteteve rome dhe egjiptiane, si më poshtë: Plani Vendor i Zhvillimit të Komunitetit Rom/Egjiptian në Bashkinë Korçë Plani Ndër-Vendor i …

Read More »