sqen

Publikimet LGID

Dokument Politikash: Reformimi i Territorit në Shqipëri

Reformimi i Territorit në Shqipëri: Dimensionet Demokratike të Konsolidimit Territorial Ky dokument politikash synon pra, të analizojë efektet e mundshme të reformës administrative territoriale, duke u ndalur veçanërisht tek sfidat e defiçitit demokratik në nivel vendor. Njëkohësisht, dokumenti ofron alternativa për të adresuar të tilla sfida si dhe jep një …

Read More »

Manual: Rrjetëzimi i Fermerëve në Organizata

IDM-ja duke njohur situatën dhe vështirësitë e fermerëve shqiptarë, të prekur nga efektet e krizës, ndërmorri projektin “Mbështetja për zhvillimin e agro-biznesit, rrjetëzimin për rritje ekonomike dhe konsolidimin e kapaciteteve për zhvillimin rural” i cili synon zbutjen e efekteve të krizës për fermerët shqiptare në qarqet Shkodër, Elbasan dhe Korçë, …

Read More »

Manual mbi bashkëpunimin trepalësh: Shoqëri Civile – Qeverisje vendore – Komuniteti i Biznesit

Ky manual përbën një bazë të mirë njohurish mbi zhvillimin e bashkëpunimit mes pushtetit vendor, shoqërisë civile dhe komunitetit të biznesit. Në konceptin e tij më të thjeshtë, partneritetin mund ta kuptojmë si bashkëpunim të ngushtë me një ose disa organizatë të tjera për realizimin e një qëllimi të përbashkët. …

Read More »

Fuqizimi i grave rurale shqiptare: perspektivat ekonomike dhe sociale

IDM and QAGJZH permes ketij dokumenti politikash ka per qellim advokimin per rol më të fuqishëm të grave rurale shqiptare. Nëpërmjet kësaj analize, ne jemi të siguruar publikun, organet vendimmarrëse dhe palët e tjera të interesuara , me rekomandime dhe alternativa pas një analizë të plotë të situatës konkrete ekonomike dhe sociale …

Read More »

Drejt nje bashkeveprimi te konsoliduar mes institucioneve te qeverisjes vendore dhe asaj qendrore

Ky studim është produkt i një pune një-vjeçare kërkimore e kryer nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi (IDRA) në kuadër të projektit të përbashkët “Monitorimi i bashkëveprimit ndërmjet qeverisë lokale dhe qendrore”, e cila u zbatua në gusht 2007 – korrik 2008 …

Read More »