sqen

Projektet IDM

Monitorimi dhe Vlerësimi i Procesit të Decentralizimit në Shqipëri

Departament: LGID When: 7 Korrik, 2014 to 7 Prill, 2015 Project Description:  Objektivi i përgjithshëm Ky projekt synon t’i shërbejë hartimit të Strategjisë së Decentralizimit 2014-2020 përmes nxitjes së procesit reformator mbështetur në kërkim dhe alternativa të bazuara në evidencë.  Objektivi i përgjithshëm është të përmirësojë procesin në vazhdimësi të reformës …

Read More »

Fuqizimi ekonomik i gruas në qarkun e Shkodrës e Lezhës përmes ngritjes së kapaciteteve mbi grupimet ekonomike

Departament: LGID When: 15 March, 2014 to 15 Nëntor, 2014 Objektivi i përgjithshëm Projekti synon të forcojë rritjen ekonomike të gruas në Shkodër e Lezhë përmes ngritjes së kapaciteteve mbi grupimet ekonomike. Objektivat 1.    Përgatitja e një guidë gjithëpërfshirëse për ngritjen e nismave të grupimeve ekonomike të grave në qarqet Shkodër …

Read More »

PERCEPTIMET MBI KËRCËNIMET NË HAPËSIRËN E OSBE

Departmenti: CESA Kohëzgjatja: Tetor 2013- Prill 2014 Përshkrimi i Projektit:  Objektivi kryesor i këtij projekti është të analizojë dhe krahasojë perceptimet e 18 qeverive të shteteve pjesëmarrëse në OSBE mbi kërcënimet. Ai synon të adresojë një spektër të gjerë perceptimesh mbi kërcënimet bazuar në 18 raporte të vendeve pjesëmarrëse të hartuara nga Rrjeti …

Read More »

Kompanitë Private të Sigurisë në vendet e Ballkanit Perëndimor

Departamenti: CESA Periudha e implementimit: E Martë 10 Qershor 2014, deri të Premten, 9 Qershor 2017 Përshkrimi i Projektit:      Objektivi i përgjithshëm: Ky projekt zhvillohet në partneritet me Qendrën e Gjenevës për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF), Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) në Tiranë, Qendrën për Studimin e Demokracisë …

Read More »

PËRMIRËSIMI DHE FORCIMI I LEGJISLACIONIT MBI BILBILFRYRËSIT NË SHQIPËRI

Departmenti: CESA Kohëzgjatja: Shkurt-Tetor 2013 Përshkrimi i projektit: Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është ti shërbejë përmirësimit dhe konsolidimit të mirëqeverisjes, efektshmërisë së instrumenteve ligjore kundër korrupsionit dhe së fundmi përmirësimit të shtetit të së drejtës nëpërmjet forcimit të bilbilfryrjes në Shqipëri. Më konkretisht, ky projekt synon të bëj …

Read More »

Përmirësimi i Kuadrit Rregullator të Konfliktit të Interesit në Shqipëri

Kohëzgjatja : Shkurt-Tetor 2014 Përshkrimi i Projektit: Objektivi kryesor i projektit është të kontribuojë në rritjen e transparencës dhe vendimmarrjes së paanshme të institucioneve publike dhe të ndikojë në përmirësimin dhe konsolidimin e mirëqeverisjes nëpërmjet përmirësimit të kuadrit ligjor dhe rregullator në fushën e parandalimit të konfliktit të interesit. Më …

Read More »

Rritja e kapaciteteve legjislative dhe mbikëqyrëse të Parlamentit Shqiptar në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes

Departamenti:  CESA Periudha e implementimit:  Nëntor 2013 – Nëntor 2014 Përshkrimi i Projektit:  Qëllimi: Projekti synon mbështetjen e Kuvendit të Shqipërisë në përmbushjen e rolit të tij kushtetues në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Objektivat: Rritja e kompetencës dhe ekspertizës së deputetëve për një mbikëqyrje efektive ndaj Sektorit të Sigurisë në …

Read More »