sqen

Projektet LGID

Ndarja e praktikave më të mira shqiptare për pjesëmarrjen e komunitetit

Departament: LGID When: 1 Janar, 2008 to 30 Qershor, 2008 Project Description:  Donatori: Programi East East: Partneriteti përtej kufijve, Ambasada e ShBA në Tiranë Partnerët: Macedonian Centre for International Cooperation (MCIC) dhe Instituti Kosovar për Kërkim Politikash dhe Zhvillim (KIPRED) Qëllimi i këtij projekti ishte të promovonte eksperiencat më të mira …

Read More »

Nxitja e Pjesëmarrjes Qytetare në Vendimmarrjen Vendore përmes Krijimit dhe Funksionimit të Observatorit Vendor

Departament: LGID When: 1 Qershor, 2013 to 1 Janar, 2014 Project Description:  Ky projekt i financuar nga Fondacioni për Shoqërinë e Hapur – Shqipëri zbatohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillimin e Shoqërisë Civile Durrës dhe Bashkinë Shijak Qëllimi Qëllimi i këtij projekt-propozimi lidhet me …

Read More »

Vlerësimi dhe monitorimi i ndërveprimit ndërmjet qeverisjes vendore dhe asaj qendrore

Departament: LGID When: 1 Gusht, 2007 to 31 Korrik, 2008 Project Description:  Donatori: OSFA, Fondacioni Soros (Shqipëri) Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDN) dhe Instituti për Kërkim të Zhvilluar dhe Alternativa (IDRA), financuar nga Fondacioni Soros (Shqipëri) kanë ndërmarrë një projekt një vjeçar mbi decentralizimin duke u përqendruar veçanërisht tek ndërveprimet …

Read More »

Hartimi i Trajnimeve mbi Planifikimin Vendor me Pjesëmarrje dhe Planeve të Zhvillimit të Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane në Vlorë, Korcë dhe Berat

Departament: LGID When: 1 Shtator, 2013 Project Description:  Ky projekt synon hartimin dhe ofrimin e trajnimeve mbi planifikimin vendor me pjesëmarrje dhe buxhetimin për autoritetet vendor sipas nevojave të komuniteteve rome dhe egjiptiane dhe lehtësimi i përgatitjes së Planeve të Zhvillimit të Komunitetit Rom dhe Egjiptian në secilën prej zonave …

Read More »

Lëvizja drejt qeverisjes së mirë në qytetin e Shkodrës

Departament: LGID When: 1 Korrik, 2007 to 30 Qershor, 2008 Project Description:  Donator: Balkan Trust for Democracy (BTD)   Ky projekt u hartua për të stimuluar përfshirjen intensive të qytetarëve në vendimmarrje duke krijuar GBQ-të dhe Qendrat Komunitare si dhe duke bërë të qëndrueshme strukturat ekzistuese. Gjithashtu, projekti synonte të krijonte …

Read More »

Axhenda Gjinore për Zhvillimin Rural – Forcimi i Grave në Shoqërinë Rurale (GARD)

Departament: LGID When: 1 Shtator, 2012 to 1 Nëntor, 2013 Project Description: Axhenda Gjinore për Zhvillimin Rural – Forcimi i Grave në Shoqërinë Rurale (GARD) është një Projekt Rajonal i financuar nga Bashkimi Europian nëpërmjet programit “Western Balkans and Turkey Civil Society Facility: Partnership actions- Empowerment of Women”. Ky projekt …

Read More »

Modelimi i Praktikave të Qeverisjes së Mirë nëpërmjet Ndërlidhësit Komunitar

Departament: LGID When: 1 March, 2007 to 15 Shkurt, 2008 Project Description:  Donatorë: Ambasada e ShBA-së në Tiranë IDN-ja ka filluar implementimin e një projekti një vjeçar duke u përqendruar në përpjekjet që lidhin komunitetin e qytetarëve me sistemin e qeverisjes në nivel vendor dhe në ndërtimin e strukturave të (vetë) …

Read More »

Vlerësim i Rolit të Institucioneve të Pavarura në Reformën e Sektorit të Sigurisë në Shqipëri

Departamenti: CESA Kohëzgjatja: Prill-Nëntor 2011 Përshkrimi i Projektit: Qëllimi kryesor i këtij projekti është të vlerësojë perfomancën e institucioneve të pavarura Mbikëqyrëse (IPM) duke u përqendruar në rolin që ato luajnë si pjesë e sistemit të llogaridhënies së institucioneve të sektorit të sigurisë. Më konkretisht, ai ka si qëllim të: …

Read More »