sqen

Projektet LGID

Ndarja e praktikave më të mira shqiptare për pjesëmarrjen e komunitetit

Departament: LGID When: 1 Janar, 2008 to 30 Qershor, 2008 Project Description:  Donatori: Programi East East: Partneriteti përtej kufijve, Ambasada e ShBA në Tiranë Partnerët: Macedonian Centre for International Cooperation (MCIC) dhe Instituti Kosovar për Kërkim Politikash dhe Zhvillim (KIPRED) Qëllimi i këtij projekti ishte të promovonte eksperiencat më të mira …

Read More »

Nxitja e Pjesëmarrjes Qytetare në Vendimmarrjen Vendore përmes Krijimit dhe Funksionimit të Observatorit Vendor

Departament: LGID When: 1 Qershor, 2013 to 1 Janar, 2014 Project Description:  Ky projekt i financuar nga Fondacioni për Shoqërinë e Hapur – Shqipëri zbatohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillimin e Shoqërisë Civile Durrës dhe Bashkinë Shijak Qëllimi Qëllimi i këtij projekt-propozimi lidhet me …

Read More »

Vlerësimi dhe monitorimi i ndërveprimit ndërmjet qeverisjes vendore dhe asaj qendrore

Departament: LGID When: 1 Gusht, 2007 to 31 Korrik, 2008 Project Description:  Donatori: OSFA, Fondacioni Soros (Shqipëri) Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDN) dhe Instituti për Kërkim të Zhvilluar dhe Alternativa (IDRA), financuar nga Fondacioni Soros (Shqipëri) kanë ndërmarrë një projekt një vjeçar mbi decentralizimin duke u përqendruar veçanërisht tek ndërveprimet …

Read More »

Hartimi i Trajnimeve mbi Planifikimin Vendor me Pjesëmarrje dhe Planeve të Zhvillimit të Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane në Vlorë, Korcë dhe Berat

Departament: LGID When: 1 Shtator, 2013 Project Description:  Ky projekt synon hartimin dhe ofrimin e trajnimeve mbi planifikimin vendor me pjesëmarrje dhe buxhetimin për autoritetet vendor sipas nevojave të komuniteteve rome dhe egjiptiane dhe lehtësimi i përgatitjes së Planeve të Zhvillimit të Komunitetit Rom dhe Egjiptian në secilën prej zonave …

Read More »

Lëvizja drejt qeverisjes së mirë në qytetin e Shkodrës

Departament: LGID When: 1 Korrik, 2007 to 30 Qershor, 2008 Project Description:  Donator: Balkan Trust for Democracy (BTD)   Ky projekt u hartua për të stimuluar përfshirjen intensive të qytetarëve në vendimmarrje duke krijuar GBQ-të dhe Qendrat Komunitare si dhe duke bërë të qëndrueshme strukturat ekzistuese. Gjithashtu, projekti synonte të krijonte …

Read More »

Axhenda Gjinore për Zhvillimin Rural – Forcimi i Grave në Shoqërinë Rurale (GARD)

Departament: LGID When: 1 Shtator, 2012 to 1 Nëntor, 2013 Project Description: Axhenda Gjinore për Zhvillimin Rural – Forcimi i Grave në Shoqërinë Rurale (GARD) është një Projekt Rajonal i financuar nga Bashkimi Europian nëpërmjet programit “Western Balkans and Turkey Civil Society Facility: Partnership actions- Empowerment of Women”. Ky projekt …

Read More »

Modelimi i Praktikave të Qeverisjes së Mirë nëpërmjet Ndërlidhësit Komunitar

Departament: LGID When: 1 March, 2007 to 15 Shkurt, 2008 Project Description:  Donatorë: Ambasada e ShBA-së në Tiranë IDN-ja ka filluar implementimin e një projekti një vjeçar duke u përqendruar në përpjekjet që lidhin komunitetin e qytetarëve me sistemin e qeverisjes në nivel vendor dhe në ndërtimin e strukturave të (vetë) …

Read More »

Regjistrimi i Markës Tregtare: Hapja e Rrugës drejt Promovimit dhe Mbrojtjes së Produkteve Vendore në Rajonin Ndërkufitar

Departament: LGID When: 25 Prill, 2012 to 24 Korrik, 2013 Project Description:    Ky projekt zbatohet njëkohësisht në dy shtetet fqinje Shqipëri dhe ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, respektivisht nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe Qendra- Argitra Vizion në Shqipëri dhe nga Qendra për Zhvillimin e Qëndrueshëm – ALKA …

Read More »

Fuqizimi i grupeve qytetare për llogaridhënien në Polici

Departament: LGID When: 1 Dhjetor, 2006 to 15 Qershor, 2007 Project Description: Mbështetur nga: Casals/USAID   Zonat: Tiranë, Durrës Policia e Shtetit është institucioni kryesorë që garanton sigurinë dhe rendin publik në Shqipëri. Siç ndodh me institucione të tjerë shtetërorë në vend, disa elementë të Policisë së shtetit, raportohen si të …

Read More »

Zhvillimi i një vlerësimi të gatishmërisë për prezantimin e qasjes menaxheriale të MBR-së në njësitë e qeverisjes vendore

Departament: LGID When: 1 Tetor, 2010 to 1 Tetor, 2011 Project Description:  Donator: Balkan Trust for Democracy (BTD) Zonat:  Shkodër, Lezhë, Durrës, Vlorë, Gjirokastër, Pogradec, Shijak, Librazhd dhe Rrëshen Vetë menaxhimi i Bashkive në Shqipëri është një risi dhe si e tillë përfaqëson një sfidë për ata udhëheqës të cilët po …

Read More »