sqen

Projektet LGID

Progresi dhe sfidat në përafrimin e agjendës evropiane të zhvillimit rural dhe bujqësor në Shqipëri

Progresi dhe sfidat në përafrimin e agjendës evropiane të zhvillimit rural dhe bujqësor në Shqipëri Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) me mbështetjen e Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) , organizoi më 15 janar 2020 në ambientet e EU House Tryezën e Diskutimit ‘Agjenda Evropiane e Zhvillimit Rural dhe …

Read More »

Zhvillimi i Modelit standard të Programit të Transparencës për qeverisjen vendore

Zhvillimi i Modelit standart të Programit të Transparencës për qeverisjen vendore IDM është angazhuar dhe po punon per zbatimin e legjislacionit mbi të drejtën e informimit dhe konsultimit publik në nivelin vendor nëpërmjet zhvillimit dhe vënies në funksionim të një Modeli standard të Programit të Transparencës dhe Sistemit të Matjes …

Read More »

Tirana FLET!

Tirana FLET! Mbështetuar financiarisht nga programi LëvizAlbania. Kohëzgjatja: 12 muaj/ 2016-2017 Tirana FLET! adreson kërkesën ekskluzive për organizim komunitar (zgjedhje e këshillave komunitarë në minizona urbane) në bazë të iniciativës qytetare që nenet 68&69 në Ligjin e ri të Vetqeverisjes vendore parashtrojnë. Qëllimi: Zhvillimi i demokracisë pjesëmarrëse dhe mirëqeverisjes lokale …

Read More »

ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural Areas

ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural Areas Project Partners ALTER is implemented by a consortium of rural networks in Western Balkan countries and Turkey, encouraged and supported by Prepare – Partnership for Rural Europe (www.preparenetwork.org): Network for Rural Development of Serbia – Lead partner Institute for …

Read More »

OpenALB: A government and civic partnership in fighting corruption and promoting good governance

Donor: US embassy Albania: Democracy Commission Small Grants Program Duration: 12 months Overall Objective The overall objective of OpenAlb is to foster inclusive, accountable and transparent governance and policy-making through enhanced civil society expertise and strengthened dialogue and structures for dialogue between civil society and government within the framework of …

Read More »

Elaboration of Local Development Operational Plans for newly established Local Government Units in Albania

Donor: UNDP Albania Duration: September 2015 – January 2016 UNDP Albania’s STAR project represents a mechanism for financial management of a multi-donor pooled fund managed by UNDP Albania in support to Albania’s administrative and territorial reform development and implementation. The project is implemented under the direct leadership of the Minister of …

Read More »

Monitorimi dhe Vlerësimi i Procesit të Decentralizimit në Shqipëri

Departament: LGID When: 7 Korrik, 2014 to 7 Prill, 2015 Project Description:  Objektivi i përgjithshëm Ky projekt synon t’i shërbejë hartimit të Strategjisë së Decentralizimit 2014-2020 përmes nxitjes së procesit reformator mbështetur në kërkim dhe alternativa të bazuara në evidencë.  Objektivi i përgjithshëm është të përmirësojë procesin në vazhdimësi të reformës …

Read More »

Fuqizimi ekonomik i gruas në qarkun e Shkodrës e Lezhës përmes ngritjes së kapaciteteve mbi grupimet ekonomike

Departament: LGID When: 15 March, 2014 to 15 Nëntor, 2014 Objektivi i përgjithshëm Projekti synon të forcojë rritjen ekonomike të gruas në Shkodër e Lezhë përmes ngritjes së kapaciteteve mbi grupimet ekonomike. Objektivat 1.    Përgatitja e një guidë gjithëpërfshirëse për ngritjen e nismave të grupimeve ekonomike të grave në qarqet Shkodër …

Read More »