sqen

Projektet CESA

Tranzicioni i Sigurisë në Ballkanin Perëndimor

Departament: CESA When: 1 Janar, 2010 – 1 Dhjetor, 2012 Project Description: This is a research project that is being implemented by a consortium of seven think tank organisation form the Western Balkan (Institute for Democracy and Mediation-Albania, Analitica-Macedonia, IMO- Croatia, KCSS- Kosovo, CSS- BiH, BCSS-Serbia and CEDEM-Montenegro) in cooperation with the NUPI …

Read More »

CIVILISC- INSTRUMENTET E SHOQËRISË CIVILE NË LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT

Projekti “Instrumentet e shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit” i financuar nga Bashkimi Evropian, implementohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në bashkëpunim me fondacionin Bullgar “Risk Monitor”. Projekti synon të fuqizojë dhe të rrisë kapacitetet e shoqërisë civile në 20 bashki të vogla e të mesme të vendit si: …

Read More »

Building integrity in Albania’s security sector through strengthened financial oversight

IDM’s Center for European and Security Affairs (CESA) has started the implementation of a one year project “Building integrity in Albania’s security sector through strengthened financial oversight”. This initiative is financially supported by the Royal Norwegian Embassy in Prishtina and is designed to contribute to building integrity and reducing corruption …

Read More »

PERCEPTIMET MBI KËRCËNIMET NË HAPËSIRËN E OSBE

Departmenti: CESA Kohëzgjatja: Tetor 2013- Prill 2014 Përshkrimi i Projektit:  Objektivi kryesor i këtij projekti është të analizojë dhe krahasojë perceptimet e 18 qeverive të shteteve pjesëmarrëse në OSBE mbi kërcënimet. Ai synon të adresojë një spektër të gjerë perceptimesh mbi kërcënimet bazuar në 18 raporte të vendeve pjesëmarrëse të hartuara nga Rrjeti …

Read More »

Kompanitë Private të Sigurisë në vendet e Ballkanit Perëndimor

Departamenti: CESA Periudha e implementimit: E Martë 10 Qershor 2014, deri të Premten, 9 Qershor 2017 Përshkrimi i Projektit:      Objektivi i përgjithshëm: Ky projekt zhvillohet në partneritet me Qendrën e Gjenevës për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF), Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) në Tiranë, Qendrën për Studimin e Demokracisë …

Read More »

PËRMIRËSIMI DHE FORCIMI I LEGJISLACIONIT MBI BILBILFRYRËSIT NË SHQIPËRI

Departmenti: CESA Kohëzgjatja: Shkurt-Tetor 2013 Përshkrimi i projektit: Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është ti shërbejë përmirësimit dhe konsolidimit të mirëqeverisjes, efektshmërisë së instrumenteve ligjore kundër korrupsionit dhe së fundmi përmirësimit të shtetit të së drejtës nëpërmjet forcimit të bilbilfryrjes në Shqipëri. Më konkretisht, ky projekt synon të bëj …

Read More »

Përmirësimi i Kuadrit Rregullator të Konfliktit të Interesit në Shqipëri

Kohëzgjatja : Shkurt-Tetor 2014 Përshkrimi i Projektit: Objektivi kryesor i projektit është të kontribuojë në rritjen e transparencës dhe vendimmarrjes së paanshme të institucioneve publike dhe të ndikojë në përmirësimin dhe konsolidimin e mirëqeverisjes nëpërmjet përmirësimit të kuadrit ligjor dhe rregullator në fushën e parandalimit të konfliktit të interesit. Më …

Read More »