sqen

Acquis e Shoqërisë Civile Ballkanike – Fuqizimi i Advokacisë, Potencialit Monitorues dhe Kapaciteteve të OSHC-ve

Departament: RDC
Kohezgjatja: 1 Dhjetor, 2012 ne 30 Nëntor, 2014
Pershkrimi i projektit: 

Projekti zbatohet njëkohësisht në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqi nga anëtarë të Rrjetit të Zhvillimit të Shoqërisë Civile. Projekti financohet nga fondet e Bashkimit Europian, Programi i Partneritetit për Organizatat e Shoqërisë Civile dhe ka një shtrirje kohore prej 2 vjetësh. Ai kordinohet në nivel rajonal nga Rrjeti i Zhvillimit të Shoqërisë Civile me qendër në Shkup. Në Shqipëri, projekti zbatohet nga IDM Albania – Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe Partnerët Shqipëri, Qendra për Ndryshim dhe Menaxhim Konflikti.

Objektiva të Përgjithshëm

1. Fuqizimi i themeleve për monitorimin dhe advokacinë lidhur me çështjet e mjedisit veprues dhe qëndrueshmërisë së shoqërisë civile në nivel rajonal dhe kombëtar;

2. Fuqizimi i strukturave për integrimin dhe pjesëmarrjen e OSHC-ve në politikat e BE-së dhe proceseve aderuese në nivel europian dhe kombëtar.

Aktivitetet

Aktivitetet përfshijnë: Monitorim, advokaci, kërkim/analizë, ngritje kapacitetesh, ndarje informacioni, ndërtim rrjetesh, mini-grante

Faza I përfshin konsultime me aktorët në nivel kombëtar dhe rajonal për të vendosur indikatorët krahasues të arritjeve të projektit dhe do të mundësojë rishikimin e Strategjisë 4-vjeçare dhe Planit të Veprimit 2-vjeçar

Faza II përfshin periudhën e zbatimit që mbulon periudhën 4-vjeçare të Marrëveshjes së Partneritetit. Aktivitetet do të përfshijnë:

-Monitorimin e mjedisit veprues për zhvillimin e shoqërisë civile në 8 vendet përfituese për të siguruar ndikim të vazhdueshëm dhe për të artikuluar zërin e shoqërisë civile mbi nevojat bazë të zhvillimit të sektorit (Prioriteti 1)

-Adresimi i politikave të financimit dhe procedurave të shoqërisë civile bazuar në rregullat dhe praktikat e BE-së (Prioritet 2) dhe vlerës së burimeve ekonomike dhe njerëzore të sektorit (Prioritet 3).

-Ndikim i siguruar përmes mbështetjes në ekspertizë, informacion, ngritje kapacitetesh dhe nxitje bashkëpunimesh (Prioritet 5 dhe 6)

-Ndërveprim midis komunitetit të donatorëve dhe institucioneve kombëtare për të siguruar strategji daljeje të suksesshme të mbështetura nga burimet vendore (Prioritet 4).