sqen

Rreth IDM

Mirë se vini!

Kjo faqe interneti është portali juaj për aktivitetet programore, botimet dhe burimet e IDM që lidhen me fushat kryesore të punës së saj: qeverisja dhe reforma e sektorit të sigurisë, procesi i integrimit evropian, zhvillimi i shoqërisë civile, hulumtim dhe politikë-bërje shkencore, zhvillimi i integruar, qeverisja lokale dhe fuqizimi i komunitetit. Me një përvojë 20 vjeçare, IDM kërkon të informojë, zhvillojë dhe motivojë për krijimin e një shoqërie demokratike dhe të zhvilluar.

Shpresojmë që kjo të jetë një vizitë e këndshme dhe ju inkurajojmë të ndërveproni me ne!

Ekipi i IDM

VIZIONI

Të informojë, zhvillojë dhe motivojë për krijimin e një shoqërie demokratike dhe të zhvilluar.

IDM ofron ekspertizë, analizë politikash, kërkim shkencor të aplikuar, dhe ndërtim kapacitetesh për aktorët kryesorë socialë për nxitjen e reformave dhe angazhimin në proceset e politikave të bazuara në evidenca.

Për arritjen e objektivave strategjikë, përzgjedhja e aktiviteteve tona kërkon të shkojë pëtej projekteve të thjeshta. Ato janë pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për forcimin e vlerave të përbashkëta dhe ndërveprimeve efikase përmes spektrit të gjerë të aktorëve socialë.

MISIONI

Misioni jonë është avancimi i kapaciteteve shoqërore, gjenerimi dhe ndarja e njohurive, aftësive dhe ekspertizës për një politikë-bërje gjithëpërfshirëse dhe alternative të bazuara në evidenca në funksion të fuqizimit të demokracisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

EKSPERTIZA

Ekspertiza e Institutit, kombinon avantazhet e një think-tank-u dhe të një aktori jo-qeveritar aktiv dhe shtrihet në këto fusha:

 • Procesi i zgjerimit të BE–së me një fokus të veçantë për anëtarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor;
 • Zhvillimi i kapitalit njerëzor, menaxhimi dhe performanca e orientuar nga rezultatet;
 • Zhvillim i integruar dhe i qëndrueshëm më një fokus të veçantë në politikat zhvillimore të BE-së;
 • Qeverisja e mirë, reformat e decentralizimit dhe proceset politike gjithëpërfshirëse;
 • Konsolidimi dhe zhvillimi i sektorit të shoqërisë civile si një aktor i fuqishëm në nxitjen e konsensusit, vlerave dhe ndryshimit pozitiv;
 • Reforma e sektori të sigurisë dhe studime të specializuara për çështjet e sigurisë.

IDM ofron një gamë të gjerë shërbimesh:

 • Trajnime dhe ngritje kapacitetesh të përshtatura për grupe, nevoja dhe interesa tematike specifike
 • Avancimi i studimeve, qasjeve dhe metodologjive për hulumtim të aplikuar veçanërisht lidhur me fushat tradicionalisht në fokus të IDM (si p.sh. BE/proceset e integrimit, zhvillimi etj.)
 • Hulumtim, hartim politikash, analizë dhe vlerësim i proceseve politike sikurse advokim për alternative të bazuara në evidenca për përmirësimin e qeverisjes dhe politikave sektoriale,
 • Konsulencë dhe mbështetje për autoritetet publike, institucionet civile dhe private kombëtare dhe ndërkombëtare në ngritjen institucionale dhe performancës së bazuar në rezultate,
 • Hartimi dhe zbatimi i fushatave të gjera informuese dhe ndërgjegjësuese; Zhvillim i strategjive të advokimit dhe programeve mbi bazën e preferencave të opinionit publik dhe analizës së sjelljeve të grupeve të interesit.

Ekspertiza dhe shërbimet e IDM përdoren nga një gamë e gjerë të aktorëve, si vendimmarrësit, aktorët shtetërorë qendrorë dhe vendorë, misionet e asistencës së jashtme dhe organizatave ndërkombëtare, shoqëria civile, media dhe rrethet akademike.

RAPORTE VJETORE

Raportet e mëposhtme paraqesin në mënyrë të detajuar veprimtarinë dhe financat e IDM ndër vite.

Klikoni për të shkarkuar:

Annual Report 2020

Annual Report 2019

Annual Report 2018

Annual Report 2017

Annual Report 2016

Annual Report 2015

Annual Report 2014

Annual Report 2013

Annual Report 2012

Klikoni për të lexuar raportet e viteve të kaluara.