sqen

Sfidat e Diversitetit Gjinor mbi Policinë e Shtetit

Studimi synon të eksplorojë qëndrimet dhe opinionet e burrave dhe grave në publikun e gjerë mbi çështjet e përfaqësimit gjinor në policinë e Shtetit. Së dyti prezanton qëndrimet e pjesëtarëve të forcave të policisë, në raport me çështjen e pjesëmarrjes së grave në polici, si dhe çështjet e balancave gjinore në strukturat e policisë. Së treti, synon të vlerësojë kurrikulën aktuale të Qendrës së Formimit Profesional të Policisë nga këndvështrimi gjinor duke dalë në rekomandime përkatëse.

Download