•  

  Ndryshimet e thella të mjedisit ekonomik, social dhe politik gjatë këtyre 24 viteve të tranzicionit në Shqipëri kanë nxitur, ndër të tjera, domosdoshmërinë e hartimit të politikave të përshtatshme aktive të tregut të punës për të trajtuar ndryshimet strukturore ekonomike drejt sektorit të shërbimeve dhe domosdoshmërisë së fuqizimit të sektorit bujqësor, përballjen me plakjen e popullsisë, pabarazinë gjinore, integrimin e grupeve të cenueshme, etj. Krahas emergjencave të brendshme, objektivi strategjik i integrimit në Bashkimin Evropian (BE) ushtron presionin për përafrim të politikave kombëtare me ato të BE-së, përfshirë këtu dhe ato të punësimit dhe aftësive.

 •  

  Arsimi i lartë, kërkimi shkencor dhe inovacioni janë elementë thelbësore të zhvillimit social dhe ekonomik të një vendi në kushtet e një ekonomie të bazuar kah dijes. Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim në Shqipëri (2008-2013) njeh këtë rol parësor të arsimit  të lartë dhe synon reformimin e mëtejshëm të sistemit të arsimit të lartë për të qenë në përputhje me standardet evropiane. Në këtë kuadër, një hap përpara është shënuar me miratimin e Ligjit për Arsimin e Lartë në Shqipëri në vitin 2007 dhe hartimin e Strategjisë Kombëtare të Arsimit të Lartë (2008-2013) në pajtueshmëri me Procesin e Bolonjës dhe me prioritetet e zhvillimit të arsimit të lartë në Bashkimin Evropian (BE)...
 •  

  IDM, në bashkëpunim me Konrad Adenauer Stiftung, ka përgatitur dokumentin e politikave K&ZH në Shqipëri: Adresimi i sfidave dhe rolit të munguar të sektorit privat.

  Shqipëria, edhe pse e angazhuar në rrugën e rritjes dhe përforcimit të sektorit të kërkimit dhe inovacionit në nivel politikash, ndër të tjera edhe me një strategji kombëtare, rezulton pak produktive në perspektivë krahasuese ndërkombëtare dhe rajonale.

 • Në përfundim të vitit të parë të zbatimit të Planit Kombëtar të Veprimit “Partneriteti për Qeverisjen e Hapur”, si pjesë e projektit "Avokim për Qeverinë e Hapur: Përcaktimi i Axhendës së Shoqërisë Civile dhe monitorimi i planeve të veprimit të vendit", projekt i cili synon qeveritë nëShqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë , Maqedoni, Mali i Zi dhe Serbi, nëpërmjet një metodologjie të përbashkët, një hartëzim i politikave qeveritare dhe kapaciteteve të Shqipërisë në kuadër të Partneritetit për Qeverisjen e Hapur, është kryer nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim.

 • Ndërsa mjedisi politik në tërësi mbetet konfliktual, shoqëria civile shqiptare ka filluar të ketë një qëndrim më aktiv për çështjet kryesore që shqetësojnë publikun...
 • "Revista Komunitare” është një botim i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), në kuadër të projektit “Forcimi i Kapaciteteve të Shoqërisë Civile në Zonat Rurale dhe Periferike”, e mbështetur nga PNUD. Kjo revistë periodike do të botohet çdo 3 muaj dhe do të përmbajë përveç aktiviteteve në kuadër të këtij projekti, edhe informacion mbi situatën dhe perspektivat e shoqërisë civile në rajone të ndryshme të Shqipërisë. Revista ka si qëllim që jo vetëm të bëhet një dritare komunikimi mes publikut dhe organizatave të shoqërisë civile, por në  të njëjtën kohë ti japë edhe zë këtyre të fundit, mbi problemet, vështirësitë që ato përballen.

 • "Revista Komunitare” është një botim i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), në kuadër të projektit “Forcimi i Kapaciteteve të Shoqërisë Civile në Zonat Rurale dhe Periferike”, e mbështetur nga PNUD. Kjo revistë periodike do të botohet çdo 3 muaj dhe do të përmbajë përveç aktiviteteve në kuadër të këtij projekti, edhe informacion mbi situatën dhe perspektivat e shoqërisë civile në rajone të ndryshme të Shqipërisë. Revista ka si qëllim që jo vetëm të bëhet një dritare komunikimi mes publikut dhe organizatave të shoqërisë civile, por në  të njëjtën kohë ti japë edhe zë këtyre të fundit, mbi problemet, vështirësitë që ato përballen.

 • "Revista Komunitare” është një botim i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), në kuadër të projektit “Forcimi i Kapaciteteve të Shoqërisë Civile në Zonat Rurale dhe Periferike”, e mbështetur nga PNUD. Kjo revistë periodike do të botohet çdo 3 muaj dhe do të përmbajë përveç aktiviteteve në kuadër të këtij projekti, edhe informacion mbi situatën dhe perspektivat e shoqërisë civile në rajone të ndryshme të Shqipërisë. Revista ka si qëllim që jo vetëm të bëhet një dritare komunikimi mes publikut dhe organizatave të shoqërisë civile, por në  të njëjtën kohë ti japë edhe zë këtyre të fundit, mbi problemet, vështirësitë që ato përballen.

 • "Revista Komunitare” është një botim i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), në kuadër të projektit “Forcimi i Kapaciteteve të Shoqërisë Civile në Zonat Rurale dhe Periferike”, e mbështetur nga PNUD. Kjo revistë periodike do të botohet çdo 3 muaj dhe do të përmbajë përveç aktiviteteve në kuadër të këtij projekti, edhe informacion mbi situatën dhe perspektivat e shoqërisë civile në rajone të ndryshme të Shqipërisë. Revista ka si qëllim që jo vetëm të bëhet një dritare komunikimi mes publikut dhe organizatave të shoqërisë civile, por në  të njëjtën kohë ti japë edhe zë këtyre të fundit, mbi problemet, vështirësitë që ato përballen.

 • Kjo broshurë e publikuar në kuadër të Projektit Kombëtar "Fuqizimi i Shoqërisë Civile në Zonat Rurale dhe Periferike" (ECSRA), konsiston në një përmbledhje të fazave, produkteve, qëllimeve dhe arritjeve të iniciativave të ndërmarra nga organizatat lokale.

Pages