• Ky dokument analizon prirjet e përgjithshme të mjedisit në të cilin po zhvillohet aktualisht decentralizimi politik, administrativ dhe financiar në Shqipëri.
 •  

  Ky dokument politikash synon të analizojë efektet e mundshme të reformës administrative-territoriale në Shqipëri me fokus të veçantë tek mangësitë demokratike në nivel vendor.

 • Ky udhëzues u përgatit nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Departamenti për Qeverisje Vendore dhe Zhvillim të Integruar me mbështetjen financiare dhe teknike të Entit të Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave në Shqipëri (UN Women) në kuadër të projektit “Fuqizimi i Grave përmes Ngritjes së Klasterit Ekonomik”.

 • Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje është një nga komponentët kryesorë të një demokracie. Baza për zhvillimin e mekanizmave që synojnë rritjen e pjesëmarrjes qytetare në vendimmarrje është niveli vendor. Për të nxitur këtë pjesëmarrje, IDM ka hartuar Manualin për Ngritjen dhe Funksionimin e Observatorit Qytetar në kuadër të projektit “Pjesëmarrja Qytetare në Vendimmarrjen Vendore përmes Krijimit dhe Funksionimit të Observatorëve Qytetarë”.

 • Në kuadër të fuqizimit të demokracisë në vendimmarrjen vendore në Bashkinë Shijak përmes ngritjes dhe mirëfunksionimit të Observatorit Qytetar u realizuan monitorime nga grupet e punës së observatorit me asistencën e stafit të IDM-së me qëllim nxitjen e transparencës publike, përmirësimin e përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies së qeverisjes vendore.

  Ky raport vlerësimi për performancën e Bashksië Shijak është përgatitur nga Observatori Qytetar i Bashkisë Shijak mbështetur nga Departamenti për Qeverisje Vendore dhe Zhvillim të Integruar i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe nga Qendra për Zhvillimin e Shoqërisë Civile.

 • Departamenti për Qeverisjen Vendore dhe Zhvillimin e Integruar pranë Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim me mbështetjen e OSI Think Tank Fund, ka ndërmarrë gjatë vitit 2012 monitorimin e veprimtarisë së Komisionit Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratës Publike dhe të Drejtat e Njeriut, në aspektin që mbulon decentralizimin dhe qeverisjen vendore. Ky monitorim bazohet në një metodologji që ka përcaktuar indikatorë cilësorë dhe sasiorë, për të qenë sa më objektiv në nxjerrjen e konkluzioneve dhe rekomandimeve përkatëse.

 • Ky dokument politikash ka për qëllim të analizojë në mënyrë kritike dimensionin shqiptar të zhvillimit rural me pjesëmarrje në kontekstin e politikave europiane të zhvillimit rural; të diskutojë sfidat kryesore dhe të shtrojë rrugën për një paketë veprimi për vendimarrësit shqiptarë në kuadrin e hartimit të strategjisë së re të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 2014-2020.Zhvillimi rural me pjesëmarrje në Shqipëri:

  Gjendja aktuale dhe sfidat e ardhshme

   

 • Formë aplikimi për anëtarësim në "Rrjetin Shqiptar për Fuqizimin e Axhendës Gjinore në Zhvillimin Rural" (AL-GARD NET)

 • IDM-ja duke njohur situatën dhe vështirësitë e fermerëve shqiptarë, të prekur nga efektet e krizës, ndërmorri projektin “Mbështetja për zhvillimin e agro-biznesit, rrjetëzimin për rritje ekonomike dhe konsolidimin e kapaciteteve për zhvillimin rural” i cili synon zbutjen e efekteve të krizës për fermerët shqiptare në qarqet Shkodër, Elbasan dhe Korçë, nëpërmjet mbështetjes teknike për të zgjeruar aksesin e tyre në mekanizmat e mbështetjes financiare publike dhe private për sektorin e bujqësisë, që ekzistojnë në Shqipëri.

Pages