Ekspertiza e LGID-së

LGID është konceptuar për të forcuar sektorin e shoqërisë civile në Shqipëri, për zhvillimin e partneriteteve të gjera komunitare dhe për të ndërtuar një mjedis komunitar më të sigurt. Që prej formimit të IDM në vitin 1999 përpjekjet janë përqendruar në përmirësimin e qeverisjes vendore nëpërmjet zhvillimit komunitar, ndërtimit të kapaciteteve për grupet me bazë komunitare dhe në kontributin për proceset e decentralizimit.

Së fundmi, departamenti ka konsoliduar elementët e zhvillimit të integruar rural në fushën e vet të veprimit. Për të përmbushur objektivat e LGID, IDM ka zhvilluar partneritet të vazhdueshëm me aktorë të tjerë duke përfshirë Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, njësitë e qeverisjes vendore, këshillat bashkiakë, këshillat e qarqeve, prefektët, agjencitë e zbatimit të ligjit, drejtoritë arsimore të rretheve,  si dhe  me organizatat e shoqërisë civile dhe bizneset.

Ekspertiza e LGID-së:

Monitorimi i Procesit të Decentralizimit

Zhvillimi Rural dhe ai Rajonal

Partneriteti ndërmjet sektorit publik dhe atij privat

Zhvillimi Rural dhe ai Rajonal

Qeverisja Vendore, Decentralizimi, Fuqizimi i Komunitetit