sqen

LGID Department

Rreth Departamentit për Qeverisjen Vendore dhe Zhvillimin e Integruar (LGID)

LGID kontribuon për zhvillimin e qëndrueshëm dhe kohezionin social nëpërmjet mbështetjes së qeverisjes së mirë, konsolidimit të demokracisë lokale dhe fuqizimin e komuniteteve lokale dhe grupeve të interesit.

LGID punon për promovimin e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje në nivel lokal, për përmirësimin e llogaridhënies së qeverisjes lokale, në ndërtimin e kapaciteteve dhe zhvillimin e alternativave për një zhvillim socio-ekonomik të drejtuar nga komuniteti. Aktivitetet programatike të LGID-së hartohen dhe zbatohen nga një ekip profesionistësh të kualifikuar, të cilët kombinojnë njohuritë akademike dhe eksperiencën profesionale në fushën e qeverisjes, çështjet e decentralizimit, përfshirjes sociale dhe instrumentat e BE-së për një zhvillim të integruar.

LGID contributes towards sustainable development and social cohesion through supporting good governance, consolidation of local democracy and empowering local communities and stakeholders. LGID works to promote citizen participation in local decision-making, to improve accountability of local governance, to build capacities and elaborate alternatives for community-led socio-economic development. LGID program activities are designed and carried out by a team of highly qualified professionals combining solid academic background and professional expertise on governance matters, decentralization issues, social inclusion and EU instruments for integrated development.