Departamenti i Qeverisjes Vendore dhe Zhvillimit të Integruar (LGID)

 

Departamenti i Qeverisjes Vendore dhe Zhvillimit të Integruar (LGID) ka si qëllim promovimin e pjesëmarrjes qytetare në procesin e vendimmarrjes vendore dhe rritjen e përgjegjshmërisë së aktorëve vendimmarrës në nivel vendor. LGID ka punuar së bashku me njësitë e qeverisjes vendore në të gjithë Shqipërinë për ngritjen e kapaciteteve të tyre dhe për të ndërvepruar më mirë me komunitetet dhe me strukturat qytetare për të rritur ndërgjegjësimin rreth rolit të tyre si aktorë kyçë për zhvillimin e qëndrueshëm vendor.

Kjo fushë programatike është hartuar për forcimin e sektorit të shoqërisë civile në Shqipëri, zhvillimin e partneriteteve të gjera me bazë komunitare dhe për ndërtimin e një mjedisi më të sigurt komunitar. Puna përqendrohet kryesisht në fushat tradicionale të fokusit të IDM-së, si decentralizimi, ndërtimi i kapaciteteve të qeverisjes vendore, fuqizimi i komunitetit dhe pjesëmarrja qytetare si dhe zhvillimi i integruar, duke i kushtuar vëmendje nxitjes së politikave dhe instrumenteve të BE-së, politikave dhe instrumenteve në fushën e zhvillimit të integruar rural dhe rajonal sipas filozofisë LEADER.

Fushat kryesore të aktivitetit të këtij Departamenti fokusohen në:

 • Monitorimi i procesit të decentralizimit
 • Përmirësimi i performancës së qeverisjes vendore
 • Zhvillimi rural dhe rajonal
 • Zhvillimi gjinor
 • Grupimet vendore të veprimit
 • Fuqizimi i komunitetit dhe pjesëmarrja qytetare
 • Partneriteti publik-privat
 • Paktet e punësimit territorial

 

Ekipi i LGID-së përbëhet nga

Stafi aktual i LGID përbëhet nga një grup prej katër profesionistësh, të cilët bashkëpunojnë me grupin e ekspertëve në fushat e lartpërmendura.

Ekipi i LGID-së përbëhet nga:

 Sotiraq Hroni – Drejtor i Përkohshëm i Departamentit

 

 Orsiola Kurti - Menaxhere Projekti

 

Shefqet Bruka Shefqet Bruka – Ekspert i qeverisjes vendore dhe zhvillimit ekonomik

 

 Marsida Çela (MA)  – Menaxhere Projekti

 

Të asociuar

 • Elfrida Domnori (MA)
 • Blendi Gerdoci (PhD)
 • Etleva Dashi (PhD)
 • Zyhdi Teqja
 • Fation Dragoshi (MA)