Projekti “Të kuptojmë edukimin qytetar dhe fetar në Shqipëri” - 2014

Projekti “Të kuptojmë edukimin qytetar dhe fetar në Shqipëri” ka futur me sukses formatin e Projektit Qytetar në shkollat e mesme jo-publike të komuniteteve fetare si edhe në disa shkolla të mesme publike në Shqipëri falë kontributit të pakursyer të Komuniteteve Fetare në Shqipëri, Ambasadës së SHBA në Tiranë dhe Drejtorive Arsimore.

PREZANTIMI I INDEKSIT TE SHOQERISE CIVILE 2012

Hotel Tirana International – 6 Shtator 2013

 

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) prezantoi ditën e premte, datë 6 shtator 2013, në ambjentet e Hotel Tirana Intenational, Indeksin e Qëndrueshmërisë së Organizatave të Shoqërisë Civile – Raporti për vitin 2012, me të dhëna mbi zhvillimin, problemet dhe sfidat e shoqërisë civile në vendin tonë.


Indeksi analizon progresin e organizatave të shoqërisë civile në 29 vende në tranzicion, gjatë 16 viteve të fundit, duke u fokusuar në aspektet ligjore, kapacitetet organizative, qëndrueshmërinë financiare, imazhin publik, fuqinë advokuese etj.

USAID Publikon Edicionin e 16-të të Indeksit të Qendrueshmërisë së OShC-ve (IQOShC) për Evropën Qëndrore dhe Juglindore dhe Euro-Azinë

STUDIM

Washington, D.C. – Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) publikoi edicionin e 16-të të Indeksit të Qendrueshmërisë së Organizatave të Shoqërisë Civile (IQOShC) duke pasur parasysh  gamën e gjerë të organizatave jo-fitimprurëse (OJF) që veprojnë në rajon. Edicioni i këtij viti përfshin zhvillimin e shoqërisë civile gjatë vitit kalendarik 2012.  Indeksi ka ndjekur progresin e sektorit të OShC-ve në njëzetëenëntë vende  përgjatë gjashtëmbëdhjetë viteve të shkuara. Ai analizon mjedisin mundësues në përgjithësi duke u përqenduar tek këta indikatorë:  mjedisi ligjor, kapacitetet organizative, vijueshmëria financiare, advokimi, ofrimi i shërbimeve, infrastruktura dhe imazhi publik. 

Prezantimi i Indeksit të Qëndrueshmërisë së OShC për Shqipërinë 2011

Tryeze e Rrumbullaket - 2 Korrik 2012 - Tiranë

  

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) prezantoi më datë 2 Korrik 2012 Indeksin e Qëndrueshmërisë së Organizatave të Shoqërisë Civile 2011 për Shqipërinë. Indeksi i OShC-ve për Europën qendrore e lindore & Euroazinë është një instrument vlerësues në lidhje me sektorin civil i cili në vitin 2011 përfshiu 29 vende. Ky vlerësim vjetor ka përfshirë Shqipërinë prej fillimit të vet (1997) duke nxjerrë në pah problemet dhe arritjet e këtij sektori të rëndësishëm për qeverisjen demokratike.

PANAIRI I IDEVE : PËR NJË QEVERISJE TË MIRË DHE QYTETARI AKTIVE

Panair i Ideve - 13 Korrik 2012 - Tirana International Hotel

 

Organizatat e Shoqërisë Civile  nga zonat rurale dhe periferike të Qarqeve Lezhë, Elbasan, Berat dhe Gjirokastër prezantuan në një takim me donatorët, përfaqësues nga institucionet ndërkombëtare dhe shoqëria civile, idetë dhe iniciativat e tyre mbi projekte lokale në zonat periferike dhe rurale. Panairi i Ideve “Për një Qeverisje të Mirë dhe Qytetari Aktive”, i zhvilluar në ambientet e Hotel Tirana International, vjen në kuadër të projektit  Fuqizimi i Shoqërisë Civile në Zonat Rurale në Shqipëri (ECSRA) që po zbatohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) me mbështetjen e misionit të PNUD Shqipëri. Kjo nismë synon të forcojë kapacitetet e organizatave  joqeveritare ne zonat rurale dhe periferike duke i dhënë më shumë zë komuniteteve lokale në këto rajone.  

Ceremonia e Mbylljes se Ciklit te Leksioneve : Bota e 'Think Tanks'

Ceremonia E mbylljes se Ciklit te Trajnimeve - Tiranë - 22 Qershor 2012  

 

Departamenti Kërkim dhe Inovacion (RII) pranë IDM, në bashkëpunim me Friedrich Ebert Stiftung dhe OSI Think Tank Fund, ka mbyllur me sukses ciklin pranverë 2012 të leksioneve të hapura "Bota e Think Tanks" me 15 studentë të nivelit të studimeve Master të universiteteve publike dhe private në Shqipëri.

Bota e Instituteve Kerkimore - Komunikimi dhe Advokimi

Leksion - 15 Tetor 2011 - Tirane

_

Më 15 maj, në kuadrin e leksioneve publike të fundjavave me studentë të universiteteve publike dhe private në Shqipëri: IDM organizoi Workshopin: Komunikimi dhe Avokimi. Ne pjesen e pare te workshopit, u mbajt një ligjëratë rreth teknikave te komunikimit e dhe aftësive komunikuese në një OJQ. Nderkohe pjesa e dytë e takimit iu dedikua praktikave te advokimit në organizatat joqeveritare dhe instituteve kerkimore, ku Drejtori i Programeve prane IDM, ndau me studentet eksperiencen e tij ne kete fushe. 

Vleresimi i Lidereve ne Maqedoni dhe Shqiperi: A mundet elitat te promovojne ndryshim social ?

Shkup - 6 Tetor 2011

  

Besimi Social dhe Autoriteti Institucional në Demokracinë Shqiptare

Konferencë Kombëtare, 27 qershor, 2011

   

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim organizoi Konferencën Kombëtare “Besimi Social dhe Autoriteti Institucional në Demokracinë shqiptare.” Gjatë kësaj konference, u lançua një publikim me të njëjtin titull, i cili u përgatit nga IDM me mbështetjen e Ambasadës së ShBA-ve në Tiranë. Konferenca u ndoq nga zyrtarë të lartë nga institucionet publike, qarqet akademike, deputetë si dhe nga përfaqësues të lartë të institucioneve ndërkombëtare. 

Bota e Instituteve Kerkimore

Leksione publike të fundjavës me studentë të nivelit master në Shqipëri, 16 prill 2011

_

Nisma për Kërkim dhe Inovacion e IDM-së në partneritet me Friedrich Ebert Stiftung (FES) dhe me mbështetjen e fondit për mbështetje institucionale të OSI-it , ka zhvilluar një seri leksionesh publike gjatë fundjavave me studentë të nivelit Master të universiteteve publikë dhe atyre privatë në Shqipëri. Leksioni i parë u mbajt në 16 prill 2011 nga Z. Arbian Mazniku (Instituti Axhenda) dhe Z. Gjergji Vurmo (IDN) dhe prezantoi aspektet teorike dhe ato praktike të sektorit të shoqërisë civile dhe të Instituteve në Shqipëri. Kjo iniciativë është hartuar si një seri leksionesh praktike që lidhen me mjetet dhe metodat e studimit të aplikuar në fushat e mëposhtme të ekspertizës së IDN-së: mirëqeverisja, politkërbërja dhe monitorimi i politikave, politikat e BE-së dhe procesi i zgjerimit.

Pages