Monitorimi dhe Vlerësimi i Procesit të Decentralizimit në Shqipëri

Takim Hapës

Tiranë, 25 Korrik 2014

Departamenti për Qeverisje Vendore dhe Zhvillim të Integruar i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim organizoi aktivitetin hapëse të projektit “Monitorimi dhe Vlerësimi i Procesit të Decentralizimit në Shqipëri” financuar nga Zyra e Bashkëpunimit Zviceran në Tiranë. Aktiviteti u zhvillua në mjediset e Hotel Rogner në Tirana më 25 korrik 2014, ora 10.00.

Në këtë takim hapës u prezantua projekti tek aktorët e angazhuar në procesin e decentralizimit në Shqipëri, u paraqit dhe u konsultua qasja dhe metodologjia e monitorimit që do të ndiqet dhe u mundësua një angazhim i vazhdueshëm i aktorëve civilë dhe publikë si edhe grupeve të interesit të lidhur me decentralizimin.

Fuqizimi Ekonomik i Grave në Qarqet Shkodër dhe Lezhë përmes Ngritjes së Kapaciteteve mbi Klasterat Ekonomikë

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në kuadrin e projektit “Fuqizimi Ekonomik i Grave në Qarqet Shkodër dhe Lezhë përmes Ngritjes së Kapaciteteve mbi Klasterat Ekonomikë” financuar nga Programi RDP Northern Albania organizoi seminaret “Klasterat Ekonomikë si një Instrument për Fuqizimin Ekonomik të Gruas në Qarkun e Shkodrës dhe Lezhës” më 08 dhe 09 Korrik 2014.  Këto seminare synuan të ngrenë kapacitetet e përfaqësuesve të institucioneve publike dhe organizatave të interesuara që punojnë mbi barazine gjinore dhe zhvillimin ekonomik të grave. mbi qasjen e grupimit ekonomik. Përfaqësues nga Departamentet e Programim-Zhvillimit të Qarqeve Shkodër-Lezhë, njësive të qeverisjes vendore si Bashkia Shkodër, Bashkia Vau i Dejës, Komuna Guri i Zi, agjencitë e zhvillimit rajonal të Shkodrës dhe Lezhës, Drejtoritë Rajonalë të Bujqësisë, organizata të shoqërisë civile si Hapat e Lehtë, Shoqata e Artizanëve, organizata të huaja si DLDP, RTM Italia, Oxfam morën pjesë në këto aktivitete.

Fuqizimi i Grave përmes Ngritjes së Klasterit Ekonomik - Konferenca Kombëtare

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim me mbështetjen e Entit të Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave në Shqipëri (UN Women) organizuan konferencën kombëtare “Fuqizimi i Grave përmes Ngritjes së Klasterit Ekonomik” më 28 maj 2014 në ambientet e Tirana International Hotel. Kjo konferencë synoi të ndajë përvojën e projektit të IDM-së dhe të nxisë debatin kombëtar për fuqizimin e grave përmes qasjes së grupimit ekonomik.

Takim Hapës dhe Përcaktim i Profilit të Klasterit

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Departamenti për Qeverisje Vendore dhe Zhvillim të Integruar organizuan takimin hapës dhe ëorkshopin mbi përcaktimin e profilit të klasterit të projektit “Fuqizimi i Grave përmes Ngritjes së Klasterit Ekonomik” në datat 10 dhe 11 Dhjetor 2013 në Peshkopi.

Fuqizimi i Grave përmes Ngritjes së Klasterit Ekonomik - Worshop 2 dhe Trajnimi 2

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Departamenti për Qeverisje Vendore dhe Zhvillim të Integruar organizuan në datat 03 dhe 04 prill 2014 në Peshkopi aktivitetet e ngritjes së kapaciteteve, përkatësisht workshopin Nr. 2 dhe Trajnimin Nr. 2 në kuadër të projektit “Fuqizimi i Grave përmes Ngritjes së Klasterit Ekonomik. Këto aktivitete synojnë ngritjen e kapaciteteve të anëtarëve të klasterit ekonomik të grave në Dibër për të siguruar funksionimin e qëndrueshëm të tij.

Fuqizimi i Grave përmes Ngritjes së Klasterit Ekonomik - Worshop 1 dhe Trajnimi 1

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim me mbështetjen e organizatës Agritra Vizion organizuan në kuadër të projektit “Fuqizimi i Grave përmes Ngritjes së Klasterit Ekonomik” trajnimin Nr. 1 dhe workshopin Nr. 1 në datat 27 dhe 28 mars 2014 në Peshkopi.

Prezantim i Raportit të Vlerësimit të Performancës së Bashkisë Shijak

26 mars 2014, ora 10.00 në Vila Park, Shijak

 

Observatori Qytetar i Bashkisë Shijak me mbështetjen e Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Qendrës për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Bashkisë Shijak dhe Fondacionit për Shoqërinë e Hapur (SOROS) organizoi më datë 26 mars 2014, ora 10.00 në Vila Park, Shijak aktivitetin përmbyllës të projektit “Nxitja e Pjesëmarrjes Qytetare në Vendimmarrjen Vendore përmes Krijimit dhe Funksionimit të   Observatorit Qytetar në Bashkinë Shijak”.

“Agjenda Gjinore për Zhvillimin Rural në Ballkan”

Konference Rajonale - 19 Nentor 2013 - Hotel "Tirana International" 

 

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim organizuar në ambientet e Hotel Tirana Internacional (salla ABRET), ditën e martë, 19 Nëntor 2013. Kjo konferencë u zhvillua në kuadër të projektit rajonal “Agjenda Gjinore për Zhvillimin Rural”, të financuar nga Bashkimi Evropian dhe të zbatuar njëkohësisht në Shqipëri, Bosnjë – Hercegovinë dhe Kroaci. 

Hartimi i Trajnimeve mbi Planifikimin Vendor me Pjesëmarrje dhe Planeve të Zhvillimit të Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane në Vlorë, Korcë dhe Berat

Trajnime: Korce - 31 Tetor & 01 Nentor 2013; Berat - 07 Nentor 2013; Vlora - 08 Nentor 2013

 

Zhvillimi Vendor i Drejtuar nga Komuniteti: Drejt një Rritje Strategjike, të Qëndrueshme dhe Gjithëpërfshirëse"

Konference Kombetare, 11 Tetor 2013, Tirane

 

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, organizoi ditën e mërkurë, datë 9 Tetor 2013, Konferencën Kombëtare: Zhvillimi Vendor i Drejtuar nga Komuniteti: Drejt Një Rritje Strategjike, Të Qëndrueshme dhe Gjithëpërfshirëse.

Pages